Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Ž-1 Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimo administravimas

 

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1

Administracinės paslaugos kodas

Ž-1

2

Administracinės paslaugos versija

3 versija, patvirtinta administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu. Nr. A-362.

3

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimo administravimas

4

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, paėmusiems:

 • Iš kredito įstaigų kreditus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti (toliau – subjektai).
 • Nuo 2007 m. gegužės 1d. paėmusiems ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos.
 • Iš kredito įstaigų vidutinės trukmės (iki dvejų metų) kreditus trumpalaikiam turtui (pagal savivaldybės patvirtintą vertybių sąrašą) įsigyti kompensuojama dalis kredito palūkanų.

Prašymą ir kitus dokumentus dalies palūkanų kompensacijai gauti subjektas pateikia savivaldybei prieš patirdamas investiciniame projekte, kuriam teikiamas kreditas, numatytas išlaidas.

Prašymą ir kitus dokumentus dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus ir trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensacijai gauti subjektai pateikia savivaldybei bet kuriuo metu iki kredito grąžinimo termino pabaigos (jei kredito gražinimo terminas pasibaigė – ne vėliau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d.). Tačiau subjektai kredito įstaigos pažymą apie sumokėtas palūkanas už investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, savivaldybei teikia ne rečiau kaip kas pusę metų iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 15 d.

Savivaldybė įvertina subjekto ir jo pateiktų dokumentų tinkamumą daliai palūkanų kompensuoti ir apie priimtą sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektą informuoja raštu.

Pagal subjektų pateiktas kreditų įstaigų pažymas apie sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus savivaldybė apskaičiuoja kompensacijos dydį ir įveda duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) informacinę sistemą.

5

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir  suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-159 (Žin., 2007, Nr. 45-1704; 2008, Nr. 41-1525; 2009, Nr. 153-6939).

2. Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-115 (Žin., 2004, Nr. 44-1468; 2012, Nr. 18-832).

3. Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-179 (Žin., 2007, Nr. 46-1756; 2011, Nr. 157-7435; 2012, Nr. 69-3551).
6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir  suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimui:

 1. Prašymas dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo;
 2. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas palūkanas už investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos  (toliau  – Bendrovė) (Taisyklių 1 priedas);
 3. Investicinio projekto originalas (parodyti) ir  kopija;
 4. Kredito sutarties originalas (parodyti) ir  kopija;
 5. Agentūros, savivaldybių, Bendrovės ir (ar) kitų institucijų išduoti dokumentai apie bet kokią investiciniam projektui suteiktą (pagal priimtą sprendimą planuojamą suteikti) paramą, įskaitant de minimis pagalbą, suteiktą pagal 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1535/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje (OL 2007 L 337, p. 35);
 6. Apskaitos tvarkymo patvirtinimo dokumentai už paskutinį ataskaitinį laikotarpį (parodyti) ir jų kopijos ir pažyma apie darbuotojų skaičių;
 7. Patvirtinimas raštu, kad investicijomis daugiau nei 25 proc. išplečiami gamybos pajėgumai arba iš esmės pakeičiamas gamybos ar naudojamų technologijų pobūdis, jei investicijos skirtos žemės ūkio technikai atnaujinti ir (ar) turimo ūkinio pastato būklei gerinti ar jį pakeisti nauju, arba patvirtinimas raštu, kad naujais keičiami ūkiniai pastatai yra pastatyti daugiau kaip prieš 30 metų ar daromo remonto išlaidos viršija 50 proc. naujo pastato vertės;
 8. Kredito įstaigos pažyma apie orientacinę palūkanų normą (Taisyklių 3 priedas).

Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimui:

 1. Investicijų projektas;
 2. Banko ar kredito unijos pažyma (Taisyklių 1 priedas);
 3. Banko (ar kredito unijos) pavadinimas ir kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimui:

 1. Prašymas dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo;
 2. Vertybių įsigijimo patvirtinimo dokumentų originalai (parodyti) ir jų  kopijos;
 3. Paskutinių finansinių metų, ėjusių prieš prašymo pateikimą, finansinės atskaitomybės ataskaitų originalai (parodyti) ir jų  kopijos;
 4. Kredito sutarties originalas (parodyti) ir jos kopija;
 5. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus (Taisyklių 1 priedas);
 6. Kredito įstaigos pažyma apie orientacinę palūkanų normą (Taisyklių 2 priedas).

7

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • Informacija apie subjekto įregistruotą jam priklausančią žemės ūkio valdą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro duomenis (www.vic.lt);
 • Informacija apie subjekto investiciniam projektui suteiktą de minimis pagalbą pagal Suteiktos valstybės pagalbos registro duomenis (www.konkuren.lt);
 • Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui  įsigyti suteiktus kreditus kompensavimui - Informacija apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius subjekto mokestinius metus gautą nereikšmingą pagalbą pagal Suteiktos valstybės pagalbos registro duomenis (www.konkuren.lt).
8

Administracinės paslaugos teikimo būtinų veiksmų seka

Pareiškėjai pateikia prašymą.

Apie sprendimą skirti pagalbą subjektus ir Agentūrą informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Apie sprendimą neskirti pagalbos subjektus informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos pateikia Agentūrai pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų už investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensuoti (Taisyklių 2 priedas).

9

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Reimerienė, 
tel. (8 427) 61142, 8 614 86058,
el.p jurgita.reimeriene@kelme.lt

10

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja    Joana Miliauskienė,
tel. (8 427) 61082, 8 616 46897,
el.p. joana.miliauskiene@kelme.lt

11

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir  suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimui, savivaldybė:

 1. Apie sprendimą skirti pagalbą subjektus ir Agentūrą informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo;
 2. Apie sprendimą neskirti pagalbos subjektus informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo;
 3. Ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos pateikia Agentūrai pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų už investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensuoti (Taisyklių 2 priedas).

Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimui:

 • savivaldybė ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d. į Agentūros informacinę sistemą suveda Taisyklių 2 priede nurodytus duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensuoti.

Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimui,  savivaldybė:

 1. Sprendimą dėl pagalbos skyrimo subjektams priima savo nustatytais terminais;
 2. Apie sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektus informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo;
 3. Per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo pateikia Suteiktos valstybės pagalbos registrui informaciją apie subjektams per visą kredito palūkanų kompensavimo laikotarpį teiktiną pagalbą;
 4. Ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos į Agentūros informacinę sistemą suveda Taisyklių 3 priede nurodytus duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensuoti.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus pildomas vadovaujantis Taisyklių 10 punkto nuostatomis.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacinės technologijos nenaudojamos.

14.

Prašymo priėmimo vieta

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, 3 kabinetas, Žemaitės g. 23, Kelmė
Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Lapkritis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: