Spausdinti puslapio vidurį
SE-1 Gyvenamosios vietos deklaravimas (2019-09-23)

 

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SE-1

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims deklaruojant savo, naujagimio ar nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją pakeitus Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką.
Deklaracija pateikiama raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės seniūniją.
Deklaraciją asmeniškai pateikia:
1. Asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą.
2. Nepilnamečių vaikų tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo), arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas.
3. Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais)  ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.
4. Asmenų, kuriems paskirta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau -  socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.
Deklaracijas galima pateikti ir internatu “Elektroninių valdžios vartų internetinėje svetainėje adresu: https://www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymas  2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961.
2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-24.
3. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr.I-1374 pakeitimo įstatymas 2018 birželio 30 d. Nr.XIII-1426
4. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas Nr.VII-840 pakeitimo įstatymas 2015 birželio 30 d. Nr.Xii-1919
5. LR viešojo administravimo įstatymas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. Nustatytos formos užpildyta deklaracija.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
4. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai, kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.
5. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.
6. Atskirą gyvenamosios patalpos savininko ar bendraturčių (jeigu bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos) ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintą sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyventojų registro duomenų bazės duomenys. Gyventojo pateikti duomenys.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kelmės seniūnijoje seniūno pavaduotoja Irina Petkevičienė,
Žemaitės g. 23, 86143 Kelmė
tel. (8 427) 69 076,
el. p. irina.petkeviciene@kelme.lt

Ligita Kundrotienė, Kelmės seniūnijos specialistė, tel. (8 427) 69 076,
el. p. ligita.kundrotiene@kelme.lt

Kelmės apylinkių seniūnijoje vyriausioji specialistė Inga Damkienė,
Vytauto Didžiojo g. 23, 86132 Kelmė
tel. (8 427) 52 598,
el. p. inga.damkiene@kelme.lt

Tytuvėnų seniūnijoje seniūno pavaduotoja Lina Lukošienė,
J.Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnų m., 86486 Kelmės r.,
tel. (8 427) 59 006,
el. p. lina.lukosiene@kelme.lt

Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje vyriausiasis specialistas Teisutis Majauskas, J.Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnų m., 86486  Kelmės r., tel. (8 427)  56 251, el. p. teisutis.majauskas@kelme.lt

Užvenčio seniūnijoje vyresnioji specialistė Birutė Kirkutienė, Višinskio g. 10, Užvenčio mstl., 86343 Kelmės r. tel. (8 427)  60 110,
el. p. birute.kirkutiene@kelme.lt

Kražių  seniūnijoje vyriausioji specialistė  - Vilma Chmieliauskienė
Valančiaus g. 59, Kražių mstl.,
86274  Kelmės r., tel.  (8 427) 60 012,
 el. p. vilma.chmieliauskiene@kelme.lt  

Šaukėnų  seniūnijoje vyriausioji specialistė Jūratė Mačernienė, Juodlės g. 2, Šaukėnų mstl.,
86386  Kelmės r., tel. (8 427)  55 403,
el. p. jurate.macerniene@kelme.lt

Pakražančio seniūnijoje vyresnysis specialistas Bronislavas Marcinkus, Centro g. 1, Grinių k.,
86262  Kelmės r., tel. (8 427)  44 535,
el. p. bronislavas.marcinkus@kelme.lt

Liolių seniūnijoje vyriausiasis specialistas Alvydas Grinius, Nepriklausomybės g. 47, Liolių mstl., 86232 Kelmės r. tel. (8 427) 44 125,
el. p. alvydas.grinius@kelme.lt

Kukečių  seniūnijoje vyriausioji specialistė Ona Kalpokienė,
Kukečių g. 30, Kukečių k., 86429 Kelmės r.
tel. (8 427) 61 066
el. p. ona.kalpokiene@kelme.lt

Vaiguvos seniūnijoje vyriausioji specialistė Dalia Skardžiuvienė,
Vaiguvos k., 86404  Kelmės r.
tel. (8 427) 48 137
el. p. dalia.skardziuviene@kelme.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos seniūnas, atsakingas už administracinės paslaugos kokybę ir administracinės paslaugos suteikimą gyventojui per nustatytą terminą:

Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis,
Žemaitės g. 23, 86143 Kelmė,
tel. (8 427) 69 076, mob. 8686 53201
el. p. romas.atkocaitis@kelme.lt

Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas Algimantas Dambrauskas,
Vytauto Didžiojo g. 23, 86132  Kelmė
tel. (8 427) 51 253, mob. 8 612 69941,
el. p. algimantas.dambrauskas@kelme.lt

Tytuvėnų seniūnijos seniūnas Romas Čerkauskas,
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r., tel. (8 427) 59 006, mob. 8 687 88576,
el. p. romas.cerkauskas@kelme.lt

Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnas Valdas Ivanauskas,
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r., tel. (8 427) 56 250, mob. 8 686 07722,
el. p. valdas.ivanauskas@kelme.lt

Užvenčio seniūnijos seniūnas Linas Mačernius,
Višinskio g. 10, Užvenčio mstl., 86343 Kelmės r.,
tel. (8 427) 60 111, mob. 8 620 72630,
el. p. linas.macernius@kelme.lt   

Kražių seniūnijos seniūnas Rolandas Karčiauskas,
M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., 86274 Kelmės r., tel.  (8 427) 58 243,  mob. 8 645 11927,
el. p. rolandas.karciauskas@kelme.lt

Šaukėnų seniūnijos seniūnas Algimantas Šukys,
Juodlės g. 1, Šaukėnų mstl., 86386 Kelmės r.,
tel. (8 427) 55 342, mob. 8 687 88570,
el. p. algimantas.sukys@kelme.lt

Pakražančio seniūnijos seniūnas Alfonsas Sakalauskas,
Centro g. 1, Grinių k., 86262 Kelmės r.,
tel. (8 427) 44 536, mob. 8 687 88580,
el. p. alfonsas.sakalauskas@kelme.lt

Liolių seniūnijos seniūnė Raminta Kazlauskienė,
Nepriklausomybės g. 47, Liolių mstl., 86232 Kelmės r.,
tel. (8 427) 44 133,  
el. p. raminta.kazlauskiene@kelme.lt

Kukečių seniūnijos seniūnė Kristina Turevičienė,
Kukečių g. 30, Kukečių k., 86429 Kelmės r.,
tel. (8 427) 61 066, mob. 8 643 55168,
el. p. kristina.tureviciene@kelme.lt

Vaiguvos seniūnijos seniūnas Alvydas Lukošius,
Alyvų g. 10, Vaiguvos k., 86404  Kelmės r.
tel. (8 427) 48 137, mob. 8 687 88569,
el. p. alvydas.lukosius@kelme.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną, o esant techniniams sutrikimams - per 3 darbo dienas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos gyvenamosios vietos deklaracija. Priedas prie gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių.
https://www.e-tar.lt/

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Registrų centro informacinė sistema skirta administruoti gyvenamosios vietos deklaravimą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Tik atitinkamoje seniūnijoje gyvenančių (ar atvykstančių gyventi) asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planas, bylos ind. 7.50.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: