Spausdinti puslapio vidurį
SE-5.30 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl socialinės pašalpos (2019-09-26)

 


Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl socialinės pašalpos
2. Administracinės paslaugos kodas SE-5.30
3. Administracinės paslaugos aprašymo versija ir jos sukūrimo data 3 versija, 2019-09-26
4. Administracinės paslaugos gavėjai Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi metu dėl socialinės pašalpos  bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo ir pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1.    Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, priimtas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675 (Suvestinė redakcija nuo 2019-09-01).
2.    Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T-47 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos  aprašo patvirtinimo”
3.    Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T-140 (E) „Dėl piniginės paramos (išmokų) teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-12-07).
4.    Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2019-02-12)
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1.    Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2.    LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą (forma SP-4 arba SP-4A, kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys).
3.    pažymą (pažymas) apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį;
4.    pažymą iš kompetentingos įstaigos  apie gaunamas pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose.
5.    pažymą apie individualios įmonės savininko pajamas;
6.    asmens, įsigijusio verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą;
7.    įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti);
8.    pažymą apie įsiregistravimą kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ir iš jos gaunamas pajamas;
dokumentą, patvirtinantį aplinkybę, kad teisme yra nagrinėjama byla dėl tėvystės nustatymo ir vaiko (vaikų) išlaikymo priteisimo;
9.    teismo nutartį dėl išlaikymo vaikui (vaikams) priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (vaikų) išlaikymo;
10.    teismo sprendimą ar nutartį dėl asmens pripažinimo neveiksniu;
11.    sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
12.    pažymą (pažymas) iš karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės tarnybos karys atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą;
13.    kompetentingos institucijos pažymą (dokumentą) apie bausmės atlikimą, asmens sulaikymą, suėmimą, paieškos paskelbimą ar teismo pripažinimą nežinia kur esančiu;
14.    sveikatos priežiūros įstaigos pažymą (pažymas) apie gydymo stacionare trukmę;
15.    darbo sutartį, kai nustatytas ne visas darbo laikas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalį;
16.    banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį;
17.    pažymą apie tai, kad vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos, nes nėra vietų arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir Savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos;
18.    dokumentą apie asmens turimas (neturimas) pinigines lėšas banke;
19.    kitus Tvarkos apraše neišvardytus dokumentus, turinčius įtakos piniginės socialinės paramos skyrimu.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Norėdamas gauti paslaugą, asmuo turi  užpildyti nustatytos  formos prašymą ir pateikti 6 punkte išvardintus dokumentus, išskyrus dokumentus, kurių duomenys gaunami iš registrų.
Naudojantis programa „SPIS“, duomenys gaunami iš:
•    Gyventojų registro duomenų bazės – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį.
•    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODROS) duomenų bazės – apie asmens gaunamas pajamas ir įdarbinimus.
•    Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės – apie asmens įregistravimą Užimtumo tarnyboje ir gaunamas pajamas.
•    Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenų bazės – apie gautas išmokas žemės ūkiui.
•    Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės – apie asmens nedarbingumo lygį, specialiuosius poreikius.
•    Mokinių registro duomenų bazės – apie besimokančius asmenis bendrojo  lavinimo, profesinio rengimo mokyklose.
•    Studentų registro duomenų bazės išrašas apie studijas ir jų pakopą aukštojoje mokykloje.
•    REGITRA duomenų bazės išrašas apie turimas privalomas registruoti transporto priemones.
•    Žemės ūkio technikos duomenų bazės registro išrašas apie turimą registruotą žemės ūkio techniką.
•    Duomenys apie nekilnojamąjį turtą gaunami iš VĮ Registrų centro svetainės www.registrucentras.lt
8. Administracinės paslaugos tipas Neelektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos (http://www.spis.lt).
9. Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą •    Apsilankykite puslapyje Socialinės paramos informacinė sistema).
•    Pasirinkite skiltį ,,Gyventojas“;
•    Pasirinkite banką, prisijunkite;
•    Pasirinkite skiltį ,,Elektroniniai valdžios vartai‘‘;
•    Pasirinkite skiltį ,,Naujas prašymas’’;
•    Pasirinkite skiltį ,,Piniginės išmokos“;
•    Pažymėkite ,,Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas (SP-4)‘‘ arba ,, ,,Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas (SP-4A)‘‘
•    Spauskite ,,Toliau‘‘;
•    Pasirinkite skiltį ,,Pildyti prašymą‘‘;
•    Pildykite prašymą;
•    Spauskite ,,Išsaugoti‘‘. 
10. Administracinės paslaugos teikimo būtinų veiksmų seka 1.    Asmens (šeimos) duomenų suvedimas į duomenų bazės sistemą ,,Parama‘‘ ir prašymo priėmimas.
2.    Asmens (šeimos) pateiktų duomenų patikrinimas.
3.    Informacinio lapelio išdavimas.
4.    Atsakingas darbuotojas, teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę tikrinti asmens buities ir gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų, pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai.
5.    Socialinės pašalpos gavėjo asmens bylos suformavimas ir suformuotos bylos iš seniūnijos perdavimas Socialinės paramos skyriui sprendimo priėmimui.
11. Administracinės paslaugos teikėjas Aldona Kalninkienė
Kelmės  apylinkių  seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė, 86132 Kelmės r.,
tel. (8 427) 52 598,
el. p. aldona.kalninkiene@kelme.lt

Rima Maslianikienė
Tytuvėnų seniūnijos specialistė socialiniam darbui
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.,
tel.(8 427) 59 006,
el. p. rima.maslianikiene@kelme.lt

Vilma Pocevičienė
Tytuvėnų apylinkių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.,
tel. (8 427) 56 251,
el. p. vilma.poceviciene.lt@kelme.lt

Virginija Žilakienė
Užvenčio seniūnijos specialistė socialiniam darbui
P. Višinskio g. 10, Užvenčio mstl., 86343 Kelmės r.,
tel. (8 427) 60 110,
el. p. virginija.zilakiene.lt@kelme.lt

Albina Zėringienė
Kražių seniūnijos specialistė
M. Valančiaus g. 59, Kražiai, 86274 Kelmės r.,
tel. (8 427) 60 012,
el. p. albina.zeringiene@kelme.lt

Loreta Mušauskienė
Šaukėnų seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Juodlės g. 1, Šaukėnų mstl., 86386 Kelmės r.,
tel. (8 427)55 403,
el. p. loreta.musauskiene@kelme.lt

Elena Kasparavičienė
Pakražančio seniūnijos specialistė
Centro g. 1, Grinių k., 86262 Kelmės r.,
tcl. (8 427) 44 535,
el. p. elena.kasparaviciene@kelme.lt

Virginija Trepenskienė
Liolių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Nepriklausomybės g. 47, Lioliai, 86232  Kelmės r.,
tel. (8 427) 44 125,
el. p. virginija.trepenskiene@kelme.lt

Vineta Račaitė-Samušienė
Kukečių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Kukečių g. 30, Kukečių k., 86429 Kelmės r.,
 tel. (8 427) 61066,
el. p. vineta.racaite@kelme.lt

Rasa  Lemke
Vaiguvos seniūnijos  specialistė socialiniam darbui
Alyvų g. 10, Vaiguvos k., 86404 Kelmės r.,
tel.(8 427) 48 137,
el. p. rasa.lemke@kelme.lt
12. Administracinės paslaugos vadovas Reda Každailienė,
Socialinės paramos  skyriaus vedėja
tel. (8 427) 69 065,
el. p. reda.kazdailiene@kelme.lt
13. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl išmokos, skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo skirti išmoką ir visų reikiamų išmokai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
14. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygtinai.
15. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo išmokai gauti SP-4 ar SP-4(A) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. A1-13 redakcija).

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: