Spausdinti puslapio vidurį
Ž-18 Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimas

 

Administracinės paslaugos pavadinimas

Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimas

Administracinės paslaugos kodas

Ž-18

Administracinės paslaugos versija ir jos sukūrimo data

3 versija, patvirtinta administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu. Nr. A-362.

Administracinės paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys

Administracinės paslaugos aprašymas

Parama mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojams:

  • kurie einamaisiais metais yra pateikę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus pagal žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles (toliau – paraiška) ir šiose Paraiškose nurodę, jog prašo skirti išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, ir (arba) pieninių veislių bulius, ir (arba) pienines ožkas;
  • už valdoje nepertraukiamai išlaikytas ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) vardu nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotas ir suženklintas mėsines avis, pienines ožkas ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius. Mėsiniai galvijai ir (ar) mėsinės avys, ir (ar) pieninių veislių buliai, ir (ar) pieninės ožkos turi būti ŪGR įregistruoti iki einamųjų metų spalio 31 d. Tais atvejais, kai dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo valdos valdytojo valios (force majeure) (pvz., pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas), įpėdinis ar valdos perėmėjas perima valdą su joje laikomais mėsiniais galvijais ir (ar) mėsinėmis avimis, ir (ar) pieninių veislių buliais, ir (ar) pieninėmis ožkomis, laikotarpis, kurį šiuos gyvulius išlaikė valdos perdavėjas, įskaitomas valdos perėmėjui. Mėsinių galvijų ir (ar) mėsinių avių, ir (ar) pieninių veislių bulių, ir (ar) pieninių ožkų ženklinimas ir šių gyvulių perkėlimų ir (ar) kaitos registravimas nustatyta tvarka ŪGR turi būti vykdomas nuo pirmosios gyvulio išlaikymo valdoje dienos, t. y. atitikti Aprašo, nurodyto taisyklių 12 punkte, reikalavimus. Tais atvejais, kai netinkamai ženklintus ir (ar) registruotus ŪGR mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas įsigyja kitas laikytojas, gyvulys laikomas atitinkančiu paramos skyrimo reikalavimus, jeigu Aprašo reikalavimai vykdomi gyvulį įsigijusio laikytojo nuo pirmosios gyvulio laikymo dienos;
  • išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už tą patį mėsinį galviją arba tą pačią mėsinę avį, arba tą patį pieninės veislės bulių, arba tą pačią pieninę ožką gali būti skiriama tik vieną kartą. Jeigu mėsiniai galvijai ir (arba) mėsinės avys, ir (arba) pieninių veislių buliai, ir (arba) pieninės ožkos buvo parduoti (ar dovanoti) kitam laikytojui, pardavėjui (dovanojusiajam) išmoka neskiriama. Šių gyvulių pirkėjas gali pretenduoti į paramą, jei atitinka visas šiose taisyklėse numatytas paramos skyrimo sąlygas. Išmoka neskiriama pareiškėjui, kuris nesilaikė Aprašo reikalavimų, nurodyto taisyklių 12 punkte, pardavė (ar dovanojo) kitam laikytojui savo valdoje laikytus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas ir pakartotinai tuos pačius gyvulius įsigijo;
  • išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už mėsinį galviją arba mėsinę avį, arba pieninės veislės bulių, arba pieninę ožką gali būti skiriama pareiškėjui, jei pasibaigus numatytam išlaikymo laikotarpiui gyvulys yra paskerdžiamas, parduodamas eksportui, įvykus gyvulio kritimui arba esant gyvuliui gyvam valdoje einamųjų metų gruodžio 31 d. ir duomenys apie šių gyvulių perkėlimus ir (ar) kaitą buvo suvesti į ŪGR pagal Aprašo, nurodyto taisyklių 12 punkte, reikalavimus.

Administracinės paslaugos rezultatas

Gaus susietąją paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos  Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1310/2013 kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl jų taikymo 2014 m.

2. Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015 - 2020m., patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-1009 (toliau-Mėsinių taisyklės).

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“.

4. Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginių išmokų taisyklės).

6. Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 „Dėl sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“.

7. Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 „Dėl žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“.  

8. Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl valdymo reikalavimų nustatymo ir kontrolės institucijų, atsakingų už jų vykdymo kontrolę, paskyrimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Atskiru ministro įsakymu nustatytais terminais pateikti seniūnijoje paraišką gauti paramą už deklaruotus plotus pagal kasmet Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamas tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles ir šioje paraiškoje nurodyti, jog prašoma skirti tiesioginę išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis asmuo)

PPIS-paraiškų priėmimo informacinė sistema, ūkinių gyvūnų registras.

Administracinės paslaugos tipas

Neelektroninė

Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą

 

Administracinės paslaugos teikimo būtinų veiksmų seka

 

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Reimerienė,
tel. (8 427) 61142, 8 614 86058,
el.p jurgita.reimeriene@kelme.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja
Joana Miliauskienė,
tel. (8 427) 61082, 8 616 46897,
el.p. joana.miliauskiene@kelme.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Atskiru ministro įsakymu nustatytais terminais pateikti seniūnijoje paraišką gauti paramą už deklaruotus plotus pagal kasmet Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamas tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles ir šioje paraiškoje nurodyti, jog prašoma skirti tiesioginę išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Prašymo priėmimo vieta

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, 3 kabinetas, Žemaitės g. 23, Kelmė

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: