Spausdinti puslapio vidurį
Ž-14 Traktorių, kitų žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, perregistravimas

 


1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, perregistravimas žemės ūkio technikos registre bei dokumentų išdavimas

2.

Administracinės paslaugos kodas

Ž-14

3.

Administracinės paslaugos aprašymo versija ir jos sukūrimo data

4 versija

4.

Administracinės paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys

5.

Funkcija, kuria vykdant teikiama administracinė paslauga

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, perregistravimas, išregistravimas, duomenų keitimas

6.

Administracinės paslaugos aprašymas

Lietuvoje registruojami traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės:

1. Traktoriai, apibrėžti 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. rugsėjo 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1322/2014 (OL 2014 L 364, p. 1).

2. Savaeigės žemės ūkio mašinos – savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai.

3. Savaeigės mašinos – ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, asfalto klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės, miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos, motorinės rogės, sunkieji keturračiai motociklai ir kitos savaeigės mašinos.

4. Priekabos ir puspriekabės – traktorių priekabos, apibrėžtos Atitikties įvertinimo taisyklėse, savadarbės priekabos ir puspriekabės, medvežės priekabos, cisterninės priekabos, savikrovės priekabos, srutvežiai, prikabinamosios platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais.

Traktoriai, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos, priekabos ir puspriekabės, toliau vadinami traktoriais.

Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl traktoriaus išregistravimo, kai:

1) baigiasi laikinos registracijos terminas;
2) numato traktoriaus toliau neeksploatuoti;
3) traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui;
4) traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

7.

Administracinės paslaugos rezultatas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, perregistravimas žemės ūkio technikos registre bei dokumentų išdavimas

8.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 27 straipsnio 4 dalis.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 483 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinės priežiūros“ (Žin., 2002, Nr. 38-1397).

3. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 (Žin., 2006, Nr. 31-1080).

4. Valstybės rinkliavos dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463).

5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 (Žin., 2006, Nr. 109-4138).

6. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-40 (Žin., 2007, Nr. 18-682).

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Registruojant:

1. Registravimo prašymas.
2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.
3. Atstovavimo patvirtinimo dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas.
4. Ankstesnės traktoriaus registracijos patvirtinimo dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas (šių taisyklių 10 punkte numatytu atveju), pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas.
5. Dokumentai, kuriais patvirtinamas traktoriaus nuosavybės faktas.
6. Techninių duomenų ir techninės atitikties patvirtinimo dokumentai, įregistruojant naują traktorių:
6.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, kuriuo patvirtinama, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;
6.2. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:
6.2.1. dokumentas, kuriuo patvirtinami techniniai duomenys;
6.2.2. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
6.2.3. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu.
7. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.
8. Dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Išregistruojant:

1. Registravimo prašymas
2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.
3. Atstovavimo patvirtinimo dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas.
4. Traktoriaus registracijos patvirtinimo dokumentas.

Taip pat pateikiamas valstybinio numerio ženklas (teisės aktų numatytais atvejais).

10.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija:
Savivaldybės administracija, įregistruodama traktorių, gauna informaciją iš Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro (toliau – registras) informacinės sistemos.

Dokumentai registruojant:

1. Prašymas
2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.
3. Atstovavimo patvirtinimo dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas.
4. Ankstesnės traktoriaus registracijos patvirtinimo dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas (šių taisyklių 10 punkte numatytu atveju), pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas.
5. Dokumentai, kuriais patvirtinamas traktoriaus nuosavybės faktas.
6. Techninių duomenų ir techninės atitikties patvirtinimo dokumentai, įregistruojant naują traktorių:
6.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, kuriuo patvirtinama, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;
6.2. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:
6.2.1. dokumentas, kuriuo patvirtinami techniniai duomenys;
6.2.2. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
6.2.3. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu.
7. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.
8. Dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Dokumentai išregistruojant:

1. Registravimo prašymas.
2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.
3. Atstovavimo  patvirtinimo dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas.
4. Traktoriaus registracijos patvirtinimo dokumentas.

Taip pat pateikiamas valstybinio numerio ženklas (teisės aktų numatytais atvejais).

11.

Administracinės paslaugos tipas

Neelektroninė paslauga
Elektroninė paslauga

12.

Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą

Paslaugą galima užsakyti elektroninių paslaugų portale.

13.

Administracinės paslaugos teikimo būtinų veiksmų seka

1. Interesantas pateikia prašymą Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui. 

2. Sumokėjus nustatyto dydžio mokesčius, traktorius įregistruojamas, išduodami valstybiniai numeriai ir registracijos liudijimas.  Kai atsisakoma įregistruoti traktorių, Savivaldybės administracija nurodo atsisakymo priežastį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo apie tai raštu informuoja savininką arba jo atstovą.

3. Žemės ūkio skyriaus specialistas, patikrinęs ar pateikti tinkami dokumentai ir sutikrinęs juos su traktoriaus duomenimis traktoriaus buvimo vietoje, traktorių įregistruoja  Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre (suveda duomenis į informacinę sistemą), išduoda valstybinio numerio ženklą ir registracijos liudijimą. Registruoti pateikiami dokumentų originalai, Savivaldybės administracijoje saugomos jų kopijos.

4. Kai traktoriaus savininkas numato traktoriaus toliau neeksploatuoti, Savivaldybės administracijos specialistas, patikrinęs, ar pateikti tinkami dokumentai, traktorių išregistruoja iš Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro (suveda duomenis į informacinę sistemą). Registravimo dokumentas ir valstybinio numerio ženklas yra paimami ir sunaikinami.

Jeigu registravimo dokumentas ir (arba) valstybinio numerio ženklas yra prarasti, papildomai pateikiamas paaiškinimas.
Jei traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui arba  traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį, registravimo dokumente įrašoma ,,išregistruota“ ir nurodoma išregistravimo data, registravimo dokumentas grąžinamas registruojančiam asmeniui.

14.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius:

Marius Šarauskas, vyr. specialistas,
tel. (8 427) 61 085,
el.p. marius.sarauskas@kelme.lt;

15.

Administracinės paslaugos vadovas

Joana Miliauskienė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja,
tel. (8 427) 61 082,
el.p. joana.miliauskiene@kelme.lt

16.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracija turi įregistruoti traktorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo. Jeigu nustatoma, kad registruoti pateikti duomenys netikslūs arba dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, registro duomenų teikėjas turi juos patikslinti per mėnesį.

17.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už registravimo paslaugą nustatyta konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463).

Išregistravimo paslauga yra nemokama.

18.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Registravimo prašymo forma pateikta Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 (Žin., 2006, Nr. 109-4138), 1 ir 2 priede. Registravimo prašymą pildo savivaldybės administracijos darbuotojas registro informacinėje sistemoje.

19.

Prašymo priėmimo vieta

2 kabinetas, Žemaitės g. 23, Kelmė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: