Spausdinti puslapio vidurį
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas A. Jasaitis (2018-02-26, A-207)

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties (vandens inžinerijos šakos) išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo, specialiomis melioracijos bei kitomis darbui atlikti būtinomis programomis.
 5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti priskirtą tarnybinį automobilį.Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį hidrotechnikos inžinerijos, valstybės ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo srityje.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Nustatyta tvarka atlieka valstybei nuosavybės teise priklausančių ir savivaldybės patikėjimo teise valdomų melioracijos statinių, tvenkinių hidrotechninių statinių ir tiltų statybos darbų bei eksploatacijos techninę priežiūrą.
 2. Nustato ir išduoda technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje projektuoti ir statyti, kontroliuoja išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas, atstovauja teisme savivaldybei, išieškant padarytą žalą valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams.
 3. Nagrinėja prašymus ir siūlo sprendimus dėl melioruotos žemės apsodinimo mišku.
 4. Dalyvauja svarstant inžinerinių tinklų, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos, kitokių žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas. Derina projektus, detaliuosius ir specialiuosius planus žemės ūkio paskirties žemėje.
 5. Organizuoja melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimą melioruotos žemės savininkams.
 6. Pagal nustatytą tvarką kontroliuoja ir administruoja finansinę paramą, teikiamą melioruotos žemės savininkams nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbams atlikti.
 7. Saugo ir tvarko melioracijos projektų archyvinę medžiagą.
 8. Atsako už techninių ir teisinių dokumentų, reikalingų žemės ūkio paskirties hidrotechnikos kompleksų panaudojimo hidroenergetikai, parengimą, įskaitant šių statinių inventorizavimą ir teisinį registravimą.
 9. Administracijos direktoriaus įsakymu nurodytuose melioracijos objektuose, finansuojamuose iš valstybės biudžeto lėšų, vykdo tokią veiklą:
  20.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka melioracijos darbų techninę priežiūrą;
  20.2. kontroliuoja įvykdytų darbų kiekius bei kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais;
  20.3. priima baigtus darbus ir pasirašo pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus;
  20.4. rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti.
  20.5. atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės, tvenkinių hidrotechnikos statinių  patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių tinkamam funkcionavimui užtikrinti.
 10. Rūpinasi melioracijos statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas.
 11. Parengia ir teikia ataskaitas melioracijos klausimais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.
 12. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ir administracijos direktoriui dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo.
 13. Viešųjų pirkimų komisijai, organizuojančiai melioracijos lėšomis vykdomus paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, parengia dokumentaciją, reikalingą šiems pirkimams organizuoti, dalyvauja sudaromose viešųjų pirkimų komisijose.
 14. Atlieka užsakovo funkcijas rengiant finansuojamų iš valstybės ar Europos Sąjungos biudžeto melioracijos statinių techninius darbo projektus, vykdant tų projektų statybos darbus.
 15. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nurodytuose melioracijos objektuose, finansuojamuose iš valstybės biudžeto lėšų, yra skiriamas atsakingu už rangos darbų sutarties tinkamą vykdymą ir atlieka šias funkcijas:
  15.1. nuodugniai išnagrinėja sutarčių sąlygas;
  15.2. nustato, kokius veiksmus pagal kompetenciją būtina atlikti vykdant sutarties sąlygas, juos laiku ir tinkamai atlikti, o jei nėra galimybės to padaryti, apie tai nedelsdamas informuoja sutartis pasirašiusius asmenis;
  15.3. yra aktyvus sutarčių vykdytojas, bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais administracijos padaliniais ar atskirais tarnautojais, kurie pagal sutarties sąlygas ir savo kompetenciją privalo prisidėti prie sutarties vykdymo;
  15.4. bendradarbiauja su sutarčių partneriais ir pagal galimybę kontroliuoja, kaip jie vykdo savo įsipareigojimus; nustačius įsipareigojimų nesilaikymo atvejus, apie tai informuoja skyriaus vedėją, o esant didelių ir Savivaldybei reikšmingų sutarčių pažeidimų, nedelsdamas papildomai informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir merą;
  15.5. seka sutarčių galiojimo darbų vykdymo, prekių ir paslaugų tiekimo, sutarties vykdymo užtikrinimo galiojimo terminus, kad, esant būtinybei, laiku galima būtų parengti ir pasirašyti sutarčių pratęsimo dokumentus, pratęsti sutarties galiojimą.
 16. Dalyvauja išduodant leidimus statiniams ir melioracijos darbams vykdyti.
 17. Vykdo garantinių objektų apžiūras, atsako už defektų pašalinimą laiku.
 18. Skyriaus vedėjo įsakymu priskirtoje teritorijoje nustatyta tvarka parengia užduotis melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbams atlikti, sudaro priežiūros bei supaprastinta tvarka atliekamų remonto darbų sąmatas. Atsako už šių darbų kiekių ir darbų vykdymo sąlygų teisingumą.
 19. Pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus), pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu ir kitais teisės aktais bei normatyviniais statybos techniniais reglamentais.
 20. Bendradarbiauja su įgaliotais atlikti valstybinę melioracijos statinių priežiūrą tarnautojais, žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis.
 21. Pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių, kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jų nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius.
 22. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo įsakymų projektus.
 23. Pagal kompetenciją atsako už Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo įsakymų tinkamą vykdymą, už savo veiksmus, susijusius su darbu.
 24. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 25. Vykdydamas pareigas, vairuoja priskirtą tarnybinį automobilį.
 26. Pavaduoja skyriaus vedėją ligos atveju, atostogų metu.
 27. Pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą (melioracijai) ligos atveju, atostogų metu.Vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo, skyriaus vedėjo žodinius ir raštiškus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: