Spausdinti puslapio vidurį
Koordinuota pagalba

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Virginija Čerkauskienė

Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 116 kab.
Tel. (8 427) 69 052
Faks. (8 427) 69 052
El. paštas virginija.cerkauskiene@kelme.lt   

Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 val., 12.45–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–12.00 val., 12.45–16.45 val.


ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS,
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŽEMĖLAPISKoordinuotos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

 Kokioms šeimų grupėms teikiama koordinuota pagalba?

 • vaikams, vengiantiems lankyti mokyklą ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • vaikams, darantiems teisės pažeidimus ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • šeimoms, kurios augina vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, tarp jų - vaikus su elgesio, emocijų ir kitais raidos sutrikimais;
 • vaikams, kuriems paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymas gali būti (yra) neveiksmingas dėl tam tikrų veiksnių ar aplinkybių ir jų šeimoms;
 • tėvams, kurių vaikams paskirta vidutinė priežiūros priemonė;
 • vaikams, kuriems paskirta vidutinė priežiūros priemonė baigiasi ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Koordinuotos pagalbos vaikui ir jo šeimai skyrimo kriterijai:

vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) pavienės atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės.

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:

 • gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
 • su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
 • gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
 • priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis.
 • gauta Vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

 • Prašymo koordinuotai pagalbai gauti FORMA
 • Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos,
  socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas


Pradedama vykdyti ankstyvosios intervencijos programa

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Visuomenes sveikatos biuras) kartu su Kelmės rajono pedagogine psichologine tarnyba (toliau – Pedagogine psichologine tarnyba) pradeda vykdyti ankstyvosios intervencijos programą, skirtą asmenims, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas.

Programa taikoma rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, kurie vartoja psichoaktyvias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra priklausomi.

Asmuo gali savanoriškai kreiptis dėl dalyvavimo programoje, arba gali būti įpareigotas dalyvauti programoje.

Nepilnamečius dalyvauti programoje gali įpareigoti:

 • teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus;
 • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, kai Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė – dalyvavimas sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama teigiamai veikti vaiko elgesį.

Programą sudaro: pradinis pokalbis su psichologu, kuriame dalyvauja vaiko tėvai, 8 val. praktikiniai užsiėmimai ir baigiamasis pokalbis.

Programa bus vedama, kai susidarys 6-12 asmenų grupė.

Registracija į programą vyksta siunčiant prašymą elektroniniu paštu : info@kelmesppt.lt

Jei asmuo nepilnametis, prašymą rašo tėvai ar globėjai (rūpintojai).
Prašyme nurodoma: dalyvio vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar kita kontaktinė informacija.

Telefonas pasiteiravimui: (8-427) 61184VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Vaiko minimalios priežiūros priemonė – vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių. Ši priemonė skiriama nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pagrindai:

 • vaikas padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
 • vaikas padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
 • vaikas padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė;
 • Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų. Šiuo atveju minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės.

Vaikui gali būti skiriamos šios minimalios priežiūros priemonės:

 • lankytis pas specialistą;
 • lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 • tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas;
 • dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį;
 • gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus;
 • dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese;
 •  atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą.

Pagalbą vaikui ir (ar) jo atstovai teikiantys specialistai – psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, socialinio darbuotojo, sveikatos priežiūros specialisto ar kitą reikalingą kvalifikaciją turintis asmuo, teikiantis pagalbą vaikui ir (ar) vaiko atstovams pagal įstatymą.

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre. Ši priemonė gali būti skiriama ne jaunesniam kaip 14 metų vaikui. Vaiko vidutinės priežiūros priemonę skiria teismas.

Vaikų socializacijos centras – prie bendrojo ugdymo mokyklų priskiriama valstybinė specializuota įstaiga, vykdanti vidutines priežiūros priemones.

Vaikui vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui:

 • kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
 • kai minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių. Išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonės buvo paskirtos vaikui už mokyklos nelankymą.

Vaikui minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skiriamos ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų.

Dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo turi teisę kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, seniūnija, prokuroras ir teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų).

 VAIKO GLOBA (RŪPYBA)

Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų sąlygų dvasiškai ir fiziškai augti sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Lietuvoje yra šios vaikų globos rūšys – laikinoji globa, nuolatinė globa:

        laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

        nuolatinė globa – nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi.

Globėjas – asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa.

Globėjo pareigos. Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo:

 1. užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą;
 2. rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi;
 3. auklėti vaiką;
 4. spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis;
 5. netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams;
 6. palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi, taip pat kitais svarbiais klausimais;
 7. rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius;
 8. rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

Kas gali tapti globėjais? Vaiko globėju gali tapti asmuo, sulaukęs 21 metų amžiaus. Pageidaujantis vaiką globoti jo artimas giminaitis globėju gali tapti sulaukęs 18 metų.

Kas negali būti skiriamas globėju?

1. Neturintis dvidešimt vienerių metų asmuo, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
2. asmuo, pripažintas neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje;
3. asmuo, nuo kurio yra atskirtas vaikas;
4. asmuo, kuriam yra ar buvo apribota tėvų valdžia;
5. jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti šio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalyje nustatytais pagrindais;
6. asmuo, nuteistas už tyčinį nusikaltimą žmoniškumui, žmogaus gyvybei, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, visuomenės saugumui, dorovei, nusikaltimą, pavojingą žmogaus gyvybei ir sveikatai, sunkų sveikatos sutrikdymą, taip pat nusikaltimą, susijusį su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas įstatymų nustatyta tvarka. Dėl asmens, nuteisto už kitas nusikalstamas veikas, teisės būti vaiko globėju (rūpintoju) sprendžiama, įvertinus padarytos nusikalstamos (nusikalstamų) veikos (veikų) pobūdį ir pavojingumą bei atsižvelgus į vaiko interesus;
7. asmuo, sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
8. asmuo, turintis psichikos ir elgesio sutrikimą ar sergantis kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
9. asmuo, su kuriuo dėl netinkamo sutarties vykdymo buvo nutraukta tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis, sudaryta su globos centru.

Asmenų, norinčių tapti vaikų globėjais, vertinimą organizuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotas teritorinis skyrius, mokymus organizuoja Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.

GIMK mokymai:

1. privalomi kiekvienam fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, dėl kurio teigiamo pradinio įvertinimo priimtas Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimas, ir jo sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius;

2. rekomenduojami vaiko artimiesiems giminaičiams, dėl kurių teigiamo pradinio įvertinimo priimtas Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimas, taip pat fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui.

Jei Jūs norite tapti globėjais, Jums reikia: užpildyti prašymą dėl pageidavimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) Kelmės rajono savivaldybės administracijoje atvykus pas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmėje, arba savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Pirminę informaciją apie vaikų globą ir atrankos procesą gausite tel. 8 427 69 069.

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 • sveikatos pažymėjimas 046a;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinis sutikimas.

Kiek laiko tęsiasi globa? Globa trunka iki vaiko pilnametystės, santuokos, emancipacijos, jei vaikas nėra grąžinimas į biologinę šeimą arba įvaikinamas.

Globėjas gali būti atleistas nuo pareigų, jeigu jis negali tinkamai atlikti pareigų dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

Globėjas gali būti nušalintas nuo pareigų, jei jis netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais.

Vaiko globos nustatymo ir priežiūros procedūras reglamentuoja Vaiko globos organizavimo nuostatai.
Laikinoji priežiūra tėvų (globėjų) prašymu

Kelmės rajono savivaldybės administracija primena: laikinai iš šalies išvykstantys tėvai privalo susitvarkyti laikinosios vaiko priežiūros dokumentus, kad prižiūrintis žmogus galėtų pasirūpinti vaiko interesais.

Vaiko tėvai (globėjai), ne ilgiau kaip 6 mėnesiams palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui, prieš 10 dienų iki išvykimo rajono savivaldybei privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius priežastį, kodėl vaikui reikės laikinos priežiūros.

Dokumentai, reikalingi pateikti rajono savivaldybės administracijai dėl laikinosios priežiūros nustatymo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, yra tokie:

 1. prašymas nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą;
 2. išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 4. asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 5. dokumentai (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos), įrodantys priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pažyma, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentai (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijos, laiškas, patvirtinantis įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijos, potvarkio, kvietimo kopijos ar kt.);
 6. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija arba rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija. Šiuo atveju prašymas dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo pateikiamas vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai bei savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.

Gavus reikalingus dokumentus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatoma vaiko laikinoji priežiūra, paskiriamas nepilnametį prižiūrintis asmuo.

Prašymus ir dokumentus priima Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (116 kab., Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė) pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.).

Informaciją teikia tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Virginija Čerkauskienė tel. (8 427) 69 069, 8 659 92 521, el. p. virginija.cerkauskiene@kelme.lt


 

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: