Spausdinti puslapio vidurį
Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras
Biudžetinė įstaiga
Įm. kodas 190099289

Adresas:
Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių sen., LT-86435 Kelmės r. sav.
Tel. 8 636 06 655
Interneto svetainė: www.vijurkai.lt

Direktorė Daiva Ignotaitė
mob.: +370 636 50 826
El. paštas: administracija@vijurkai.lt, daiva.ignotaite@vijurkai.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė
mob. +370 636 16 764,
El. paštas: administracija@vijurkai.lt, vilma.tifeliene@vijurkai.lt

Vyriausioji buhalterė Aušrelė Krugliakovienė
mob. +370 640 36 953
El. paštas: ausrele.krugliakoviene@vijurkai.lt


TRUMPA ISTORIJA

● Vijurkų pagrindinėje mokykloje 1995 m. rugsėjo 4 d. pirmą kartą įsteigta globos grupė be tėvų globos likusiems vaikams.

● 2000 m. rugsėjo 1 d. Vijurkų pagrindinė mokykla reorganizuota ir pavadinta Vijurkų pradine mokykla, kurioje liko įsteigta globos grupė be tėvų globos likusiems vaikams.

● 2006 m. kovo 29 d. Vijurkų pagrindinė mokykla reorganizuota ir Kelmės rajono tarybos sprendimu
Nr. T-63 įsteigti Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namai, jų veikla pradėta 2006 m. rugsėjo 1 d.

● Prisidedant prie Lietuvoje diegiamos socialinės pertvarkos, kuria siekiama įgyvendinti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos kūrimo, Vijurkų vaikų globos namuose nuo 2016 m. sausio 1 d. pradėta teikti nauja socialinė paslauga – pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims.

● Įstaigos iniciatyva ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų planas.

● Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-403 nuo 2018 m. sausio 8 d. pakeistas Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namų pavadinimas – pavadintas Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centru, Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji įstaigos nuostatai ir pradėta įgyvendinti bendruomeninių paslaugų plėtra.

● 2018 m. spalio 31 d. oficialiai atidaryti bendruomeniniai vaikų globos namai ,,Šypsena“.

● 2019 m. spalio 1 d. įsteigtas Krizių skyrius.


Misija – teikti socialines paslaugas asmenims, kuriems būtina pagalba, užtikrinant jų poreikių tenkinimą ir sprendžiant problemas.

Vizija – užtikrinti klientų gerovę, saugumą, siekiant pozityvios socializacijos ir integracijos į visuomenę, skatinant visavertę asmenybės raišką.

Vaiko globos (rūpybos) skyrius

Adresas: Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių sen., LT-86435 Kelmės r. sav.
mob. +370 634 37 989

Socialinės darbuotojos:
Jolanta Rimkuvienė, jolanta.rimkuviene@vijurkai.lt
Živilė Daunienė, zivile.dauniene@vijurkai.lt

Socialinių darbuotojų padėjėjos:
Zita Gaubšienė, zita.gaubsiene@vijurkai.lt
Laima Dzimidienė, laima.dzimidiene@vijurkai.lt
Vilioeta Česnauskienė, vilioeta.cesnauskiene@vijurkai.lt
Gintarė Sankauskienė, gintare.sankauskiene@vijurkai.lt (vaiko auginimo atostogose)

Bendruomeniniai vaikų globos namai ,,Šypsena“

Adresas: Alyvų g. 1A, Lupikų k., Kukečių sen., LT-86436 Kelmės r. sav.
mob. +370 637 67 472

Socialinės darbuotojos:
Lijana Andrulienė, lijana.andruliene@vijurkai.lt
Žydrūnė Paulauskienė, zydrune.paulauskiene@vijurkai.lt

Socialinių darbuotojų padėjėjos:
Irena Biliuvienė, irena.biliuviene@vijurkai.lt
Vitalija Masalskienė, vitalija.masalskiene@vijurkai.lt
Jurgita Račienė, jurgita.raciene@vijurkai.lt
Romana Milkintienė, romana.milkintiene@vijurkai.lt

Paslaugų rūšys:

 • socialinė (trumpalaikė, ilgalaikė) globa;
 • laikino atokvėpio paslauga.

Paslaugų gavėjai:

 • vaikai, laikinai likę be tėvų globos;
 • socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų;
 • be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa;
 • vaikai su negalia.

Trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos skyrimo tvarka

 • Trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos Vaiko globos (rūpybos) skyriuje (toliau – Globos skyrius) ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose ,,Šypsena“ (toliau – BVGN) skiriamos vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, socialinę riziką patiriantiems vaikams ar vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų, be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, vaikams su negalia (toliau – vaikas), deklaravusiems gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantiems Kelmės rajone, kuriems nustatytas socialinės globos paslaugų poreikis.
 • Seniūnijos socialinis darbuotojas per teisės aktuose nustatytą terminą įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), suformuoja asmens bylą, kurią pateikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius).
 • Esant laisvų vietų, galima apgyvendinti ir kito rajono gyventojus, sudarius tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo bei lėšų kompensavimo sutartį. Asmens (šeimos), gyvenančio (-ios) kitame rajone, socialinių paslaugų poreikį įvertina tos savivaldybės socialiniai darbuotojai. Globos skyriui yra pateikiama suformuota byla kartu su sutartimi, kurią pasirašo tos savivaldybės, iš kurios atvyksta asmuo, administracijos direktorius ar kitas įgaliotas asmuo, ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktorius. Sutarties forma tvirtinama šio centro direktoriaus įsakymu.
 • Vaikui socialinės globos paslaugos pradedamos teikti vadovaujantis Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu skirti vaikui socialinės globos paslaugas.
 • Vaikas Globos skyriuje ar BVGN gali būti apgyvendinamas skubos tvarka savivaldybės (kurios teritorijoje vaikas rastas, paimtas iš fizinei ar psichinei sveikatai pavojingų sąlygų) pagal VVTAĮT apgyvendinimo aktą tol, kol vaikui globa (rūpyba) bus pradedama teikti savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo globėjo (rūpintojo) šeimoje, Globos skyriuje arba BVGN.
 • Ilgalaikės socialinės globos paslaugos Globos skyriuje ar BVGN teikiamos iki 2023 m. gruodžio 31 d. ir tik tiems vaikams, kuriems nuolatinė globa (rūpyba) buvo nustatyta iki 2020 m. sausio 1 d.
 • Globos skyriuje ar BVGN priimami sveiki vaikai, nesergantys aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais ir kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų Globos skyriuje ar BVGN gyvenančių vaikų sveikatai, saugumui ir gyvybei. Apgyvendinant pateikiamas paslaugos gavėjui išduotas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos ar vaikų ligų gydytojo) arba gydančio gydytojo išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki vaiko apgyvendinimo Globos skyriuje ar BVGN negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.
 • Apgyvendinamo paslaugų gavėjo amžius – nuo 3 iki 18 metų, išskirtiniais atvejais (teisės aktų nustatyta tvarka) nuo gimimo iki 3 metų amžiaus.
 • Esant jaunuolio (kuriam sukako 18 metų) motyvuotam prašymui ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimui, gali būti leidžiama jam gyventi globos įstaigoje, iki baigs bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiuosius ugdymosi poreikius užtikrinančias programas, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų amžiaus.

Mokėjimas už teikiamas trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugas

Už Kelmės rajono gyventojams teikiamas socialinės globos paslaugas apmoka Kelmės rajono savivaldybė. Už kito rajono gyventojams suteiktas socialinės globos paslaugas apmoka ta savivaldybė, iš kurios atvyko paslaugų gavėjas, pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą paslaugos kainą ir Bendradarbiavimo, paslaugų teikimo bei lėšų kompensavimo sutartyje numatytomis sąlygomis.

Laikino atokvėpio paslaugos skyrimo tvarka

Paslaugos gavėjai:

 • vaikai su negalia (toliau – Tikslinė grupė), kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali vaikais pasirūpinti;
 • Tikslinės grupės artimieji, deklaravę gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantys Kelmės rajone ir auginantys neįgalius vaikus, kuriems nustatytas trumpalaikės socialinės globos paslaugų poreikis.

Laikino atokvėpio paslaugas galima gauti, jei:

 • Tikslinei grupei yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir (arba) specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • bent vienas Tikslinės grupės artimasis serga lėtinėmis ligomis;
 • Tikslinės grupės šeimoje auga mažametis vaikas ar vaikas iki 14 metų arba vaikas su negalia;
 • vaiką augina, prižiūri, globoja (rūpina) vienas iš Tikslinės grupės artimųjų;
 • Tikslinės grupės asmenį auginantiems ar globojantiems (rūpinantiems) bent vienam Tikslinės grupės artimajam skubiai tenka vykti į darbo komandiruotę;
 • Tikslinės grupės artimiesiems darbo grafikas trumpam laikotarpiui perkeliamas į vakarus ar savaitgalius;
 • Tikslinės grupės šeimą ištinka krizė, pervargimas, perdegimo sindromas (emocinių, protinių ir fizinių jėgų išsekimas, kylantis dėl ilgalaikės asmens su negalia priežiūros ir (arba) slaugos).

Pastaba:

 • Jeigu Tikslinės grupės asmuo atitinka kelis išvardytus kriterijus, pirmenybė teikiama daugiausiai kriterijų atitinkančiam paslaugos gavėjui;
 • Jei keli Tikslinės grupės asmenys atitinka vienodą kriterijų skaičių, eiliškumas nustatomas pagal prašymo gavimo datą ir registracijos numerį.

Dėl laikino atokvėpio paslaugos gavimo vienas iš Tikslinės grupės artimųjų kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamąją vietą (Kelmės mieste – į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą) ir užpildo Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), jo priedus bei pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gimimo liudijimą ar gimimo išrašą (Tikslinės grupės artimųjų – Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę);
 • neįgaliojo pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei nustatyti specialieji poreikiai);
 • Tikslinės grupės asmens įprastinę (laisva forma) dienotvarkę, kurioje turi būti aprašytos paslaugos gavėjo dienos veiklos;
 • kitus dokumentus, reikalingus socialinių paslaugų poreikiui įvertinti;
 • dokumentus ar kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto (-ų) suteikimą;
 • Tikslinės grupės asmens medicininę pažymą (formą 027/a).

Mokėjimas už teikiamą laikino atokvėpio paslaugą:

 • Mokėjimo už teikiamą laikino atokvėpio paslaugą (trumpalaikę socialinę globą) Globos skyriuje dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
 • Asmens, kuriam skirta laikino atokvėpio paslauga (trumpalaikė socialinė globa), finansines galimybes mokėti už teikiamą paslaugą vertina ir konkretų mokėjimo dydį pinigine išraiška nustato Socialinės paramos skyriaus specialistai.
 • Asmens mokėjimo už laikino atokvėpio paslaugą (trumpalaikę socialinę globą) dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų per mėnesį. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja trumpalaikės socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.
 • Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamų paslaugų trukmei.

Krizių skyrius
Adresas: Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių sen., LT-86435 Kelmės r. sav.
mob. +370 636 61 136

Socialinė darbuotoja Eglė Briedienė, egle.briediene@vijurkai.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjos:
Nijolė Bracevičienė, nijole.braceviciene@vijurkai.lt
Jurgita Jonutienė, jurgita.jonutiene@vijurkai.lt
Ona Kasparienė, ona.kaspariene@vijurkai.lt

Paslaugos rūšys – socialinės priežiūros paslaugos:

 • intensyvi krizių įveikimo pagalba;
 • apgyvendinimas Krizių skyriuje.

Paslaugos gavėjai:

 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėti atstovai pagal įstatymą;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos, turinčios vaikų;
 • kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos);
 • asmenys, patekę į krizinę situaciją (nukentėję nuo gaisro ir pan.);
 • patyrę stiprius emocinius išgyvenimus ir išgyvenantys krizę (nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir kt.).

Paslaugos skyrimo tvarka

 • Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugos skiriamos krizinėje situacijoje atsidūrusiems asmenims ir jų vaikams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantiems Kelmės rajone, kuriems nustatytas intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugų poreikis.
 • Krizių skyriuje, esant laisvų vietų, galima apgyvendinti ir kito rajono gyventojus, sudarius trišalę sutartį, kurią pasirašo asmuo, tos savivaldybės, iš kurios atvyksta asmuo, administracijos direktorius ar kitas įgaliotas asmuo, ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktorius. Sutarties forma tvirtinama šio centro direktoriaus įsakymu.
 • Asmuo (šeima) ar vienas iš suaugusių šeimos narių, asmens globėjas, rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugų gavimo kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir užpildo Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), jos priedus ir pateikia šiuos dokumentus:
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams), gimimo liudijimus ar kitus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, jeigu besikreipiantis asmuo turi nepilnamečių vaikų);
  • medicininę pažymą (formą 027/a);
  • neįgaliojo pažymėjimą, jei asmeniui nustatytas neįgalumas;
  • kitus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui įvertinti.
  • Seniūnijos socialinis darbuotojas per teisės aktuose nustatytą terminą įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir suformuoja asmens bylą, kurią pateikia Socialinės paramos skyriui.
  • Asmens (šeimos), gyvenančio (-ios) kitame rajone, socialinių paslaugų poreikį įvertina tos savivaldybės socialiniai darbuotojai. Krizių skyriui yra pateikiama suformuota byla kartu su trišale sutartimi.
  • Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo (jų) fiziniam ar emociniam saugumui, sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo gali būti priimamas nenustačius socialinių paslaugų poreikio ir neturint asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Šiais atvejais intensyvi krizių įveikimo pagalba ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslauga teikiama nedelsiant. Krizių skyriaus socialinis darbuotojas raštu informuoja seniūnijos, iš kurios asmuo (šeima) yra atvykęs (-usi), socialinį darbuotoją ir Socialinės paramos skyrių apie asmens (šeimos) apgyvendinimą Krizių skyriuje.
  • Seniūnijos socialinis darbuotojas, bendradarbiaudamas su Krizių centro socialiniu darbuotoju, surenka ankstesniame skyriuje nurodytus dokumentus, įvertina socialinių paslaugų poreikį, suformuoja asmens bylą ir pateikia Socialinės paramos skyriui. Socialinės paramos skyriaus specialistas įvertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už paslaugų teikimą Krizių skyriuje. Socialinės paramos skyriaus vedėjas per teisės aktuose nustatytą terminą priima sprendimą dėl apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugų skyrimo. Asmens byla perduodama Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui, sprendimo kopiją šis centras įteikia asmeniui.

Mokėjimas už teikiamas socialines paslaugas:

 • Asmens mokėjimo už jam teikiamas socialines paslaugas (socialinės priežiūros paslaugas) Krizių skyriuje dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-49.
 • Asmens finansines galimybes mokėti už jam teikiamas socialines paslaugas vertina ir konkretų mokėjimo dydį pinigine išraiška nustato atsakingas Socialinės paramos skyriaus specialistas.
 • Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą.
 • Asmuo už jam Krizių skyriuje teikiamas socialines paslaugas moka 20 procentų asmens pajamų. Asmuo, kurio pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, už šias paslaugas moka 5 procentus asmens pajamų. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, o socialinės rizikos suaugusio asmens, ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio Krizių skyriuje ir jame gaunančio socialinę priežiūrą, mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8 valstybės remiamų pajamų dydžio.
 • Krizių atvejais, kai asmuo patiria fizinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugos 7 pirmąsias kalendorines dienas gali būti teikiamos nemokamai.
 • Tais atvejais, kai socialinė priežiūra Krizių skyriuje teikiama šeimai, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų šeimos pajamų. Šeimos, kurios pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydį savivaldybėms rekomenduojama nustatyti ne daugiau kaip iki 5 procentų šeimos pajamų.
 • Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugos asmeniui Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos pritarimu gali būti teikiamos nemokamai.
 • Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamas paslaugas Krizių skyriuje dydis nustatomas proporcingai teikiamų paslaugų trukmei.
 • Asmuo, laikinai išvykęs ir apie tai raštu suderinęs su Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro administracija, už vietos išsaugojimą šiame centre moka (už nebūtą laiką) 10 procentų jam nustatyto mokėjimo dydžio. Išvykus ne ilgiau kaip 3 paroms, mokėjimo už paslaugas dydis nemažinamas.
 • Asmuo už suteiktas socialinės priežiūros paslaugas Krizių skyriuje moka iki kito mėnesio 20 dienos pagal Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro (toliau – Centras) išrašytą sąskaitą ir perveda nurodytą lėšų sumą į Centro atsiskaitomąją sąskaitą.
 • Asmuo privalo pranešti Centrui apie jo pajamų pokyčius per 1 mėnesį nuo pajamų pasikeitimo datos.
 • Pasikeitus asmens finansinėms galimybėms, Socialinės paramos skyrius iš naujo vertina asmens finansines galimybes ir Centrui pateikia asmens (šeimos) mokėjimo už paslaugas skaičiavimą. Centras papildo sutartį. Perskaičiavus asmens finansines galimybes, asmuo už suteiktas socialinės priežiūros paslaugas Krizių skyriuje moka nuo to mėnesio, per kurį pasikeitė asmens mokėjimo už paslaugas dydis.
 • Asmuo, pageidaujantis pakartotinai gauti šias socialines paslaugas, turi būti atsiskaitęs su Centru už anksčiau teiktas paslaugas ir pateikęs seniūnijoje pagal gyvenamą vietą naują prašymą.
 • Socialinės paslaugos yra finansuojamos iš savivaldybės biudžeto ir asmens mokėjimo už suteiktas paslaugas lėšų.
 • Socialinės paslaugos pirmiausia finansuojamos nustatytu asmens mokėjimo už paslaugas dydžiu, likusi paslaugos kainos dalis – iš savivaldybės biudžeto lėšų.

 

Globos centras
Adresas: Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių sen., LT-86435 Kelmės r. sav.

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)

Ernesta Kniūraitė, mob. +370 633 65 968, ernesta.kniuraite@vijurkai.lt

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys:
Paulius Bagūnas, mob. +370 677 08 014,  paulius.bagunas@vijurkai.lt
Daiva Zelionkienė, mob. +370 674 07 981, daiva.zelionkiene@vijurkai.lt
Psichologė Eligija Panovienė, mob. +370 677 08 032, eligija.panoviene@vijurkai.lt

Paslaugos rūšis – pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams: atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.

Paslaugos gavėjai – vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei siekiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais tapti asmenys, šeimynos dalyviai.

Paslaugos skyrimo tvarka

 • Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintis (-ys) tapti vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais) arba budinčiu globotoju, savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:
  • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą (-as), asmens kodą (-us), gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį (-ius) arba elektroninio pašto adresą (‑us), darbovietę (-es), išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpinti) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
  • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą, išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
  • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.
 • Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:
  • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, šeimynos steigimo motyvus, pageidaujamų šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
  • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą, išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
  • išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, yra išklausęs mokymus;
  • dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų;
  • Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo nurodytus dokumentus.
 • Fizinis asmuo, norintis savo namuose priimti vaiką laikino svečiavimosi sąlygomis, pateikia savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai šiuos dokumentus:
 • rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją.

Mokėjimas už teikiamas socialines paslaugas:

● Globos centro specialistų paslaugos Kelmės rajono savivaldybės gyventojams teikiamos nemokamai.

● Kitų rajonų gyventojams paslauga teikiama sudarius lėšų kompensavimo sutartį su globėjų (rūpintojų) gyvenamosios vietos savivaldybe, kuri apmoka už paslaugas Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtinta kaina.Socialines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T-49 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T-16 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-49 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo“.

6. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. A-1283 „Dėl Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo paslaugų teikimo Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Krizių skyriuje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. A-371 ,,Dėl Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. A-390 ,,Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-437 „Dėl Globos centro, vaiko budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos organizavimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimas Nr. 1173 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 405 ,,Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

11. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. BV-148 ,,Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: