Spausdinti puslapio vidurį
Jaunimo organizacijos

Jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

Neformalios  jaunimo  grupėsorganizacijos – neregistruotos  juridinių  asmenų  registre.


 Kelmės rajone registruotos jaunimo organizacijos

Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“

Adresas

Alyvų g.6, Vaiguva, Kelmės r.

Telefonas, faksas

+370 674 38 591  (8672) 93 538

El. pašto adresas

infoedga@gmail.com

Vadovas

Edgaras Kvietkauskas, Egidijus Mikovičius

Veiklos sritys 

Pramogų ir poilsio, sportinė veiklos, vietos gyventojų tradicijų puoselėjimas, kultūrinio-istorinio paveldo išsaugojimas, ekologinės kultūros ugdymas, kitos , niekur kitur nepriskirtos veiklos.

Suvienyti narius, vykdyti narių pavestus uždavinius, tenkinti narių ūkinės veiklos ekonominius bei socialinius tikslus, panaudojant gamybinius, finansinius ir kitus išteklius, ugdyti jaunimo bendruomeniškumą; vienyti Vaiguvos seniūnijos ir aplinkinių kaimų jaunimą bendroms veikloms, ugdančioms mąstančią, laisvą, demokratišką, aktuvią asmenybę; suburti jaunimą ir kitus kaimo gyventojus socialinių, ekonominių, kultūrinių problemų sprendimui; skatinti domėjimąsi savo krašto istorija, puoselėti krašto tradicijas, kultūrinio-istorinio paveldo išsaugojimą, ugdyti ekologinę kultūrą; atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose kaimo gyventojų interesus; teikti nariams metodinę ir organizacinę pagalbą įgyvendinant jų iniciatyvas.

 

Jaunųjų konservatorių lyga

Adresas

-

Telefonas, faksas

8 683 44 604

El. pašto adresas

ruksenaitr205@gmail.com

Vadovė

Sandra Rukšėnaitė

Veiklos sritis

Organizacija puoselėjanti tėvynę, protėvius, istoriją, ginanti laisvės tematiką, jungianti visą jaunimą jungtis į veiklas susijusias tėvynėje ir mūsų mieste.  Organizacija, kuri stengiasi sudominti ir supažindinti su meile tėvynei svarba.

 

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius

dresas

Buveinės adresas

Dariaus ir Girėno g. 2, Kelmė

Birutės g. 9, Kelmė

Telefonas, faksas

+370 615 35 634

El. pašto adresas

mockussaulius@yahoo.com

Vadovas

Saulius Mockus

Veiklos sritys

 

 

Pirmosios ir medicininės pagalbos teikimas nukentėjusiesiems, apmokymas teikti pirmąją pagalbą;

Darbas su jaunimu, jaunimo užimtumo, savanorystės, visuomenei naudingos veiklos ugdymas.

Bendradarbiavimas visose rūpybos srityse su kitomis draugijomis ir globa tų žmonių, kuriems ji būtina;

Pagalba nelaimės ištiktiesiems, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir šeimoms;

Ligonių, slaugos namų, senelių prieglaudų ir jų bendrabučių, spec. vaikų darželių, ir vaikų dienos centrų,  pensionatų, ir t.t. globa, ir šelpimas bei steigimas įstatymų nustatyta tvarka;

Pagalba specialioms mokykloms;

Pagalba pavieniams individams ir pagyvenusiems žmonėms;

Parama neįgaliųjų integracijai;

Fondų steigimas

Darbo vietų steigimas atitinkantis Bendrijos įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

Mokamų paslaugų teikimas.

 

Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba Kelmės  Jaunųjų maltiečių grupė

Adresas

Vytauto Didžiojo 110, Kelmė

Adresas

Gedimino per. 56 B, Vilnius

Telefonas, faksas

8 614 86 461

El. pašto adresas

kelmes-vdc@maltieciai.lt

Vadovė

Lina Šimkevičienė

Veiklos sritis

Suburti jaunus žmones ir padėti formuoti asmenybę per savanorišką veiklą socialinėje srityje. Tai yra ne tik pagalba silpnesniam ar sunkiau gyvenančiam, bet ir aktyvaus, socialiai atsakingo, kūrybingo ir veiklaus jaunimo auginimas. Svarbiausi savanorystės akcentai: socialinė veikla, dvasinis ugdymas, laisvalaikis bei mokymai.

 

Kelmės liberalaus jaunimo organizacija (KeLJO)

Adresas

Konstitucijos pr. 23, Vilnius, Lietuva

Telefonas, faksas

+370 603 29 813

El. pašto adresas

kelmesliberalusjaunimas@gmail.com

Vadovė

Guoda Bielskytė

Veiklos sritis

Bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos įstaigomis, reiškia savo poziciją visuomenei svarbiais klausimais, užsiima švietėjiška veikla, rengia susirinkimus, diskusijas ir kitus renginius.

 

Budraičių bendruomenės neformali jaunimo grupė

Adresas

Mokyklos g. 3, Budraičių k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r.

Telefonas, faksas

8 614 40 608

El. pašto adresas

budraiciubendruomenekelme@gmail.com

Vadovė

Virginija Žurbenkienė

 

Veiklos sritis

 2017 m. RC patvirtintuose bendruomenės įstatuose 5 punkto 17,18 papunkčiuose teisiškai įtvirtintas bendruomenės jaunimo grupės dalyvavimas bendruomenės veiklose ir veikla atskiroje grupėje, kuriai vadovauja bendruomenės vadovas: jaunuolių organizacinių gebėjimų, socialinių ir darbo įgūdžių, suvokimo apie turiningą laisvalaikio leidimą, pasitikėjimo savimi, ištvermės ir verslumo pradmenų ugdymas. Jaunuolių tarpusavio ryšių ir ryšio su bendruomene gludinimas, motyvavimas savanoriškais konkrečiais darbais prisidėti prie bendruomenės namų gerbūvio ir organizacijos klestėjimo.

 

 

Kelmės imtynių sporto klubas

Adresas

J. Janonio g. 11F-1, Kelmė

Telefonas, faksas

8 678 23 606

El. pašto adresas

wrestlingkelme@gmail.com

Vadovas

Nerijus Peleckis

Veiklos sritis

 

Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinių varžybų organizavimas, fizinio aktyvumo skatinimas, sveikos gyvensenos propagavimas, jaunimo įtraukimas į savanorystės veiklas sporto renginių metu.

 

Kelmės tinklinio sporto klubas „Rūta“

Adresas

Dariaus ir Girėno g. 73A, Kelmė

Telefonas, faksas

8 682 29 410

El. pašto adresas

darius.barauskis@gmail.com

Vadovas

Darius Barauskis

Veiklos sritis

Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų turiningo laisvalaikio, įvairių renginių, sportinių varžybų  organizavimas, jaunimo užimtumo problemų sprendimas, bendradarbiavimas, sveikos gyvensenos populiarinimas, savarankiškų, kūrybingų ir dorų asmenybių ugdymas.

 

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras „Parama“

Adresas

S. Neries g. 14, Kelmė

Telefonas, faksas

8 672 56 412

El. pašto adresas

maryte.lenciene@sptkelme.lt

simona.zilinskiene@gmail.com

Veiklos sritis

Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas vaikams ir jų šeimos nariams.

Vaikų dienos centras „Parama“:

- teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.);

- teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;

- teikia socialinės ir psichologinės pagalbos paslaugas, vykdo sociokultūrinę veiklą, organizuoja laisvalaikio užimtumą;

- plėtoja ir palaiko ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis, Tarpinstitucinio bendravimo koordinatoriumi;

 

Lietuvos moksleivių sąjunga, Kelmės padalinys

Adresas

-

Telefonas, faksas

8 629 79 445

El. pašto adresas

kelmesmsic@gmail.com

Vadovė

Miglė Laurinavičiūtė

Veiklos sritis

Vienija 10 Kelmės rajono mokyklų savivaldų, sprendžia rajono mokyklų/mokinių išsikeltas problemas, klausimus. Organizuoja įvairias diskusijas, renginius, protmūšius ir konferencijas. Bendradarbiauja su Kelmės rajono savivaldybe, kuria projektus ir juos įgyvendina. Taip pat, skatina mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą bei pilietinį sąmoningumą.

 

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato Jaunieji policijos rėmėjai

Adresas

Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 62

Telefonas, faksas

8 655 91 744

El. pašto adresas

vilma.ancikeviciene@policija.lt

Vadovė

Vilma Ancikevičienė

Veiklos sritis

Jaunieji policijos rėmėjai yra savanoriškas moksleivių susivienijimas, įsteigtas padėti teisėsaugos institucijoms įgyvendinti nepilnamečių nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją. Ugdyti moksleivių patriotiškumą, pilietinį sąmoningumą, teisinę sąmonę ir atsakomybę. Mokymo įstaigose propaguoti teisinį švietimą tarp moksleivių, rengti susitikimus su teisėsaugos institucijų darbuotojais, pokalbius, paskaitas, viktorinas, konkursus ir kitas priemones teisės tematika.

 

Jaunųjų kūrėjų klubas
 „Be rėmų“

Adresas

J. Janonio 11

 Telefonas, faksas

(8427) 6 10 75

 El. paštas

ddaliagriskeviciene@gmail.com

Vadovė

Dalia Griškevičienė

  Veiklos sritis   

Klube telkiasi kūrybingi mokiniai, besimokantys  mokykloje, jau baigę, jų šeimų nariai ir giminaičiai; skatinama meninė saviraiška, puoselėjamas individualumas; ugdomas meninis skonis, supažindinant su geriausių kūrėjų pavyzdžiais; įsijungiama į rajono, apskrities ir respublikos literatūrinį ir kultūrinį gyvenimą rengiant parodas, leidžiant almanachus, organizuojant susitikimus, mokant lyderystės.

 

Kelmės anglų kalbos klubas  „ABC“

Adresas

Rasos g.9, Kelmė

 Telefonas, faksas

8 686 93 245

 El. paštas

dalia.viliun@gmail.com

Vadovė

Dalia Viliūnienė

  Veiklos sritis   

Visuomeninė organizacija

 

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybos  klubas „Hipokrenė“

Adresas

Raseinių g.1, Kelmė

 Telefonas, faksas

8 686 61 743

 El. paštas

info@jjgimnazija.lt

Vadovas

Valerija Puišienė

  Veiklos sritis   

Visuomeninė organizacija

 

Kelmės teniso klubas „Topsas“

Adresas

Liolių g. 28, Kelmė

 Telefonas, faksas

8 686 61 743

 El. paštas

gugis73@gmail.com

Vadovas

Eugenijus Jafimovas

  Veiklos sritis   

Visuomeninė organizacija

 

Visuomeninė organizacija ,,Gelbėkit vaikus“ Kelmės SP

Adresas

Vilniaus g. 39, LT-01119 Vilnius

 Telefonas, faksas

8 685 29241

 El. paštas

valentbried@gmail.com

Vadovė

Valentina Briedienė

  Veiklos sritis   

Merginų ir vaikinų grupės mokyklose. Merginų ir vaikinų įgūdžių stiprinimas Lietuvoje pagal programą kurios dėka jaunimas stiprina saviraiškos, bendravimo, pagarbos, supratimo, tolerancijos ir kt. įgūdžius.

 

 

Duomenys apie atvirąjį darbą su jaunimu vykdančias erdves

Įstaigos, turinčios erdvę,  pavadinimas

Įstaigos, turinčios erdvę,
teisinis statusas ir sritis

Etatinių
erdvės
darbuotojų skaičius

Įstaigos vadovo ir erdvės
darbuotojo(-ų)
V. Pavardė

Erdvės kontaktai
(Tel. Nr., El. Paštas, adresas)

Kelmės kultūros centras, Jaunimo skyrius

Biudžetinė įstaiga

2

Arnas Arlauskas

 

Austėja Bagdonavičiūtė

Tel.(8 427) 5 40 70
kelmesjaunimas@gmail.com
J.Janonio  g. 11, Kelmė

 

Duomenys apie atvirąjį darbą su jaunimu vykdančias erdves

Įstaigos, turinčios erdvę,  pavadinimas

Įstaigos, turinčios erdvę,
teisinis statusas ir sritis

Etatinių
erdvės
darbuotojų skaičius

Įstaigos vadovo ir erdvės
darbuotojo(-ų)
V. Pavardė

Erdvės kontaktai
(Tel. Nr., El. Paštas, adresas)

Kražių bendruomenė

Asociacija, bendruomeninė veikla.

0

Bendruomenės pirmininkė Lina Mikalajūnaitė

Tel.861606043, lina.mikalajunaite@gmail.com

Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centras

Biudžetinė įstaiga, kultūros centras

0

Direktorė Lina Mikalajūnaitė

Tel.861606043, lina.mikalajunaite@kraziai.lt

 

 

 

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: