Spausdinti puslapio vidurį
Liolių socialinės globos namai

Liolių socialinės globos namai

Adresas

Nepriklausomybės g. 39, LT-86232 Lioliai, Kelmės r.
Įm. kodas 162768381
Tel. 8 605 00736

Interneto svetainė www.lioliaisn.lt


Darbuotojai:

 
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalams
   
Ūkio dalies vedėjas
 • Steponas Stonys
  Mob. 8 688 76101

Vyr. buhalterė
   
Veiklos rūšis Socialinė globa

 


Trumpa istorija.
Kelmės rajono valdybos 1992 m. rugpjūčio 17 d. potvarkiu Nr. 361 buvo nuspręsta nuo 1993 m. sausio 1 d. įsteigti senelių namus Liolių lopšelio-darželio patalpose. 2012 metų pabaigoje pakeistas įstaigos pavadinimas – biudžetinė įstaiga Liolių socialinės globos namai.

Vizija būti modernia ir atvira naujovėms socialinės globos įstaiga, kurioje teikiamos kokybiškos ir profesionalios paslaugos, garantuojančios saugų, sveiką, prasmingą gyvenimą, tenkinant ne tik fiziologinius, socialinius, bet ir kultūrinius bei religinius asmenų poreikius.

Misija – užtikrinti kokybiškas ir profesionalias žmogaus orumo nežeminančias, socialiai atsakingas gyvenimo sąlygas, išsaugant ryšius su visuomene.


BĮ Liolių socialinės globos namų teritoriniai padaliniai:


Liolių socialinės globos padalinio 1 korpusas: Lioliai, Nepriklausomybės g. 39;

 


Liolių socialinės globos padalinio 2 korpusas: Lioliai, Nepriklausomybės g. 40;

 


Užvenčio socialinės globos padalinys: Užventis, Vilties g. 2;


Integralios pagalbos padalinys: Lioliai, Nepriklausomybės g. 39.

Liolių socialinės globos padalinio 1 ir 2 korpusuose, Užvenčio socialinės globos padalinyje yra teikiamos šios paslaugos:

 • trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba suaugusiems neįgaliesiems ar senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra iki 6 mėnesių per metus;
 • ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Į KĄ KREIPTIS?

Asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) raštu turi kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją (Kelmės miesto seniūnijos gyventojai turi kreiptis į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą) ir pateikti šiuos dokumentus:

1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą, kuri yra patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro (gali būti pildoma vietoje);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. pensininko pažymėjimą;
4. neįgaliojo pažymėjimą;
5. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a);
6. neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT);
7. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją (jei asmeniui išduota);
8. įgaliojimą atstovauti asmeniui (jei asmuo tokį turi);
9. asmens (globėjo, rūpintojo) sutikimą mokėti vieną procentą, skaičiuojant nuo turimos turto vertės, viršijančios gyvenamosios vietos turto vertės normatyvą (kai teikiama ilgalaikė socialinė globa).

GLOBOS SKYRIMO TVARKA

 1. Gavus asmens bylą, kurią suformuoja seniūnijų specialistai socialiniam darbui ar Kelmės rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius, ir priėmus sprendimą dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos skyrimo, Socialinės paramos skyriaus darbuotojas sprendimo elektroninio dokumento nuorašą įsega į asmens bylą, apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas informuojamas asmuo ar jį atstovaujantis asmuo jų nurodytu pranešimo būdu. Apie priimtą sprendimą informuojama ir socialinių paslaugų įstaiga arba kita institucija, atsakinga už paskirtų socialinių paslaugų teikimo asmeniui organizavimą (kai paslaugos asmeniui skiriamos socialinių paslaugų įstaigoje, kurios savininkė savivaldybė nėra).
 2. Tais atvejais, kai socialinių paslaugų įstaiga, kurioje asmeniui paskirta ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, negali teikti paslaugos dėl vietų trūkumo, asmuo įrašomas į eilę (pagal įstaigos nustatytą tvarką). Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti. Asmenų, pageidaujančių gauti socialinę globą socialinės globos įstaigoje, kurios savininkė yra savivaldybė, eilę sudaro Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą.
 3. Asmenų eilė socialinėms paslaugoms gauti socialinių paslaugų įstaigoje, kurios savininkė yra savivaldybė, sudaroma pagal sprendimo skirti socialinės globos paslaugą priėmimo datą. Tais atvejais, kai sprendimai priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama į jų prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą. Pirmesniu numeriu į eilę įrašomas asmuo, kurio prašymas-paraiška paslaugoms gauti pateiktas ankstesne data.
 4. Atsiradus laisvai vietai ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai teikti, globos įstaigos atsakingas darbuotojas apie tai informuoja Socialinės paramos skyrių. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą, informuoja asmenį apie esamą galimybę gauti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, rengia dokumentus, reikalingus apgyvendinti asmenį socialinės globos įstaigoje.

MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, o tais atvejais, kai asmuo pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., – ir į turtą.

Mokėjimo už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų.

Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą padengti.

Jeigu suaugusio asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Asmenys, laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio. Už tris pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas.

Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

 1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
 2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai, kiti sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutas, masažuotojas).

Kas gali gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

Šias paslaugas gali gauti asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Kelmės rajono savivaldybė:

 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, pripažinti nedarbingais, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Kokia yra integralios pagalbos namuose teikimo trukmė?

 • dienos socialinė globa teikiama iki 4,5 val. per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Valandų poreikį nustato socialinis darbuotojas, apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu);
 • slaugos paslaugos teikimo trukmę nustato slaugytojas, pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu), bet ne ilgiau kaip 4,5 valandos per dieną.

Pastaba. Jeigu asmeniui integralios pagalbos paslaugų nepakanka arba susidarius krizinei situacijai (pablogėjus asmens sveikatos būklei, atsiradus ekstremalioms aplinkybėms šeimoje ir pan.), asmuo (globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) gali kreiptis dėl siuntimo į slaugos ligoninę ar ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje skyrimo.

Mokesčio už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą, dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas:

 • vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
 • vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 30 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 40 procentų asmens pajamų;
 • kitais atvejais, nei numatyta šiame punkte, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

Valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2020-01-01 – 125 eurai.

Kaip gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

Asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) raštu turi kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją ir užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, ir pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 • pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopiją;
 • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas (išskyrus pajamas, prie kurių duomenų Socialinės paramos skyrius turi prieigą);
 • sveikatos priežiūros įstaigos medicininės komisijos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a).

Pastaba. Norintys gauti integralios pagalbos paslaugas asmenys, pateikę visus reikalingus dokumentus, nesant laisvų vietų, gali būti įrašomi į eilę. Eilė integralios pagalbos paslaugoms gauti sudaroma atsižvelgiant į asmens prašymo-paraiškos integralios pagalbos paslaugoms gauti pateikimo datą ir į asmens faktinę gyvenamąją vietą (pagal seniūnijas).

Jeigu asmuo teikiamomis socialinėmis paslaugomis naudojasi ne visą mėnesį, mokama už faktiškai suteiktas dienos socialinės globos paslaugas.Socialines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 4. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T-49 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“;

 6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-435 „Dėl Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“;

 7. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-412(E) „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo ir kainos patvirtinimo“.


 


Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: