Spausdinti puslapio vidurį
Pateikite prieštaravimą dėl rūkymo

PATEIKITE PRIEŠTARAVIMĄ DĖL RŪKYMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE

2020 m. spalio 1 d. priimtos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisos, kuriomis nutarta nuo 2021 m. sausio 1 d. drausti rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

1. Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo pateikimas

1.1.        Daugiabučio namo gyventojas turi teisę pateikti Kelmės rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) nustatytos formos pranešimą  „Prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose“ (toliau – pranešimas dėl prieštaravimo). „Prieštaravimo dėl  rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams“ formą galima rasti paspaudus šią nuorodą.

1.2.       Užpildytą ir pasirašytą pranešimą dėl prieštaravimo galima pateikti Savivaldybės administracijos priimamajame (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė) ar el. paštu info@kelme.lt. Pranešimas dėl prieštaravimo, atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

2. Sprendimo dėl draudimo rūkyti priėmimas, sprendimo pripažinimas netekusiu galios ir gyventojų informavimas.

2.1.       Gavus bent vieno daugiabučio namo gyventojo prieštaravimą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu įformina sprendimą paskelbti, kad to daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti (toliau – sprendimas).  Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prieštaravimo užregistravimo institucijoje dienos ir įsigalioja įsakyme nustatytą datą, kuri negali būti ankstesnė nei 15 darbo dienų nuo įsakymo priėmimo dienos. Įsakymai skelbiami Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

2.2.       Sprendimas pripažįstamas netekusiu galios, baigus galioti visiems daugiabučio namo gyventojų pareikštiems prieštaravimams.

Prieštaravimas baigia galioti šiais atvejais:

- daugiabučio namo gyventojas atšaukia savo prieštaravimą;
- daugiabučio namo gyventojas, pareiškęs prieštaravimą, pakeičia gyvenamąją vietą;
- praėjus 6 mėnesiams nuo daugiabučio namo gyventojo, nedeklaravusio gyvenamosios vietos tame daugiabučiame name, pranešimo dėl prieštaravimo pareiškimo pateikimo dienos.

2.3. Apie sprendimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pranešama daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotam asmeniui, daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijai ar kitam už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingam asmeniui (toliau – namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas).

2.4. Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie sprendimą ar sprendimo pripažinimą netekusiu galios, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis informuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus.

3.  Informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimas

3.1.       Informaciniai ženklai apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams (toliau – informaciniai ženklai), įrengiami daugiabučio namo pastato išorėje ir (arba) viduje įsakymo dėl sprendimo įsigaliojimo dieną. Jeigu daugiabučio namo pastatas yra pripažintas kultūros paveldo objektu, informaciniai ženklai įrengiami tik pastato viduje, nepažeidžiant šio kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių.

3.2.       Informacinis ženklas turi būti stačiakampio formos, ne mažesnis kaip 250 mm aukščio ir 200 mm pločio, pagamintas iš patvarios ir atmosferos pokyčiams atsparios medžiagos. Informaciniame ženkle turi būti paskelbta:

  • informacinio ženklo viršuje – ne mažesnio kaip 120 mm skersmens dydžio piktograma, kurios pavyzdį galite rasti čia arba šiostraipsnio pabaigoje;
  • po piktograma – užrašas didžiosiomis raidėmis, kuriame nurodyta, kad draudžiama rūkyti šio namo balkonuose, terasose (jei tokios yra), lodžijose (jei tokios yra), nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams (raidžių dydis – ne mažesnis kaip 10 mm).

3.3.       Rekomenduojama informaciniame ženkle po užrašu paskelbti greito atsakymo optinę etiketę (QR kodą) su nuoroda į Savivaldybės interneto svetainės puslapį, kuriame pateikiama informacija, susijusi su draudimu rūkti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams. Dėl QR kodo suteikimo galite kreiptis į Savivaldybės administracijos Bendrąjį priėmimo  skyrių (tel. 8 427 69051, el. p. info@kelme.lt).

3.4.       Informacinių ženklų būklė ir įrengimo vietos turi būti tokios, kad visiems įeinantiems į daugiabutį namą asmenims informaciniai ženklai ir piktograma juose būtų gerai matomi, o informaciniuose ženkluose pateiktas užrašas – įskaitomas.

3.5.       Informaciniai ženklai pašalinami įsakymo dėl sprendimo pripažinimo netekusiu galios įsigaliojimo dieną.

3.6.       Už informacinių ženklų apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, įrengimą yra atsakingas to pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius, to (tų) daugiabučio (daugiabučių) gyvenamojo (gyvenamųjų) namo (namų) ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba savivaldybės vykdomoji institucija.

4.  Draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, pažeidimas

4.1. Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų, už pakartotinį nusižengimą – bauda nuo 50 iki 90 eurų.

4.2. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, asmenys gali pranešti policijai ar Savivaldybės administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.

4.3. Teisę atlikti administracinio nusižengimo tyrimą turinčio pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas, nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

5.  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo) patvirtinimo“
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

6. Pateikite pranešimą dėl draudimo rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pažeidimo

Pranešimų pateikimo tvarka:

1. Pranešimus raštu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Kelmės rajono  savivaldybės administraciją (toliau – Administracija), atsiuntus pranešimą registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@kelme.lt.

2. Pranešimas raštu turi būti:
2.1.  parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą;
2.2.  parašytas įskaitomai;
2.3.  asmens pasirašytas.

3. Pranešimas raštu, atsiųstas Administracijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

4. Pranešime raštu privalo būti nurodyti asmens, kuris teikia pranešimą, vardas ir pavardė arba pavadinimas (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu), adresas ir (arba) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

5. Atstovaujamo asmens vardu į Administraciją kreipdamasis asmens atstovas pranešime turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus duomenis ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

6. Kai pranešimą institucijai pateikia asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Kartu su pranešimu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes (pvz.: nuotraukos, vaizdo įrašai) nurodant pranešimo ir fakto fiksavimo datą.

8. Pranešimas, pateiktas žodžiu, gali būti išdėstomas asmeniui, atsakingam už asmenų aptarnavimą ar kito Administracijos padalinio atstovui, turinčiam įgaliojimus spręsti asmenims rūpimus klausimus arba aptarnauti asmenis.

9. Pranešimas, pateiktas žodžiu, panaudojant garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemones, kai pranešimo turinys fiksuojamas ir saugomas, nagrinėjamas kaip pranešimas, pateiktas raštu.

10. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, asmenys gali pranešti policijai ar Administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą arba kuriame gyvena ir Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka atleisti nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą.

11. Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų, už pakartotinį nusižengimą – bauda nuo 50 iki 90 eurų.

Daugiabučių namų, kurių balkonuose, terasose, lodžijose,  nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti, sąrašas:

Eil.
Nr.

Daugiabučio namo adresas

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl draudimo rūkyti šio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, numeris ir data

Draudžiama rūkyti šio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams nuo (data)

1 A. Mackevičiaus g. 33, Kelmė

2021-05-07, Nr. A-433

2021-06-01

2

J. Janonio g. 28, Kelmė

2021-05-25, Nr. A-509

2021-06-21

3

J. Janonio g. 11E, Kelmė

2021-06-08, Nr. A-567

2021-07-01


 

Informacinio ženklo piktogramos pavyzdys

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: