Spausdinti puslapio vidurį
Socialinių paslaugų centras

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras
Biudžetinė įstaiga, įm.k.162766035
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
Tel. 842769067
Internetinė svetainė: https://sptkelme.lt/

TRUMPA ISTORIJA

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras veikia nuo 2001 metų. 2000 m. gruodžio 21 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 227 buvo įsteigta BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnyba, 2015 m. rugsėjo 24 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-242, pakeistas BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnybos pavadinimas į Kelmės rajono socialinių paslaugų centras. Tai savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Kelmės rajono gyventojams. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-225 patvirtinti paskutiniai Kelmės rajono socialinių paslaugų centro nuostatai.

Vizija būti atviru naujovėms socialinių paslaugų centru, kuriame teikiamos kokybiškos ir kvalifikuotų specialistų paslaugos, užtikrinančios klientų gerovę, saugumą, socialinę integraciją į visuomenę, savarankiškumo stiprinimą.

Misija – teikti socialinę pagalbą  savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, padėti sudaryti šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį

Kelmės rajono paslaugų centre yra:

 • Bendrųjų paslaugų skyrius, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
 • Pagalbos į namus skyrius, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
 • Pagalbos šeimai skyrius, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė                                                                              
 • Padalinys – Grupinio gyvenimo namai, adresas Plento g. 25, Paprūdžių k., Kelmės apyl.sen., Kelmės r.
 • Padalinys – vaikų dienos centras ,,Parama“, adresas S.Neries g. 14, Kelmė

Direktorė Marytė Lencienė
tel. (8 427) 69 067, mob. 8 612 32 548;
El. p. maryte.lenciene@sptkelme.lt

Direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Baranauskas
Tel. (8 427) 41 906, mob.
El. p. ramunas.baranauskas@sptkelme.lt

Vyriausioji buhalterė Marytė Jokubkienė
Tel. (8 427) 69 067
El. p. maryte.jokubkiene@sptkelme.lt

 

 
Kelmės rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų kontaktai
 

 

Kelmės rajono socialinių paslaugų centre (toliau - Centras) teikiamos šios socialinės paslaugos:

Paslaugos rūšis:

 • pagalba į namus;

Paslaugos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

Pagalbos į namus paslaugų skyrimo tvarka:

 •  Pagalbos į namus paslaugos skiriamos Kelmės rajono savivaldybės gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas pagalbos į namus poreikis;
 • Informacija apie asmenį (šeimą), kuriam reikia pagalbos į namus paslaugų, gaunama iš paties asmens (šeimos), artimųjų, sveikatos priežiūros specialistų bei kitų fizinių ar juridinių asmenų;
 • Dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos specialistą socialiniam darbui, Kelmės mieste į Centro socialinio darbo organizatorių ar socialinį darbuotoją ir pateikia:
 • Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (formą SP-8) su priedais, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-157 redakcija);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • Neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą;
 • Medicininę pažymą, (dėl pagalbos į namus reikalingumo) (siuntimą formą 027a);
 •  Pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (Gyventojų registras);
 • Pažymos apie asmens (šeimos) gautas pajamas per 3 mėnesius iki kreipimosi dienos (SODROS ir duomenų bazės) ;
 • Duomenis apie asmens darbingumo lygio, neįgalumo, specialiojo poreikio nuolatinei slaugai, priežiūrai (pagalbai) nustatymą;
 • Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato seniūnijų specialistai socialiniam darbui, Kelmės mieste – Centro socialinio darbo organizatorius;
 • Sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo (SP 9) priima administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos;

Mokėjimas už suteiktas pagalbos į namus paslaugas:

 • Mokesčio už socialinę priežiūrą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas, vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-49 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-16 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-49 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
 • Asmens, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
 • Asmens, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
 • Asmens, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
 • Tais atvejais, kai socialinė priežiūra teikiama šeimai:
 • Šeimos, kurios pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 5 procentų šeimos pajamų;
 • Šeimos, kurios pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 10 procentų šeimos pajamų;
 • Šeimos, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 15 procentų šeimos pajamų;
 • Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

 

Paslaugos rūšis:

 •  laikino atokvėpio paslauga;

 

Paslaugos gavėjai:

 • Laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjais laikomi Tikslinės grupės artimieji suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Laikino atokvėpio paslaugos gavėjas – Tikslinės grupės asmuo, kuriam teikiamos specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugos) ir kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra arba slauga;
 • Vaikas iki 18 metų, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • Suaugęs asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas ne didesnis nei 55 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Laikino atokvėpio paslaugų skyrimo tvarka:

 • Socialinei priežiūrai priskiriama laikino atokvėpio paslauga, organizuojama teikiant pagalbą į namus. Laikino atokvėpio paslauga, organizuojama teikiant pagalbą į namus, teikiama nuo 1 iki 10 valandų per savaitę, paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojamos teikiant pagalbą į namus, teikimo trukmė – iki 208 valandų per metus;
 • Tarp laikino atokvėpio paslaugos teikiant pagalbos į namus paslaugas ir dienos arba trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo turi būti ne trumpesnė nei 14 dienų pertrauka, išskyrus atvejus, kai Tikslinės grupės asmuo nuolat gauna dienos socialinę globą. Ši išimtis taikoma tais atvejais, kai asmenims, nuolat gaunantiems dienos socialinę globą, planuojama teikti laikino atokvėpio paslaugą organizuojant trumpalaikę socialinę globą.
 • Prašymą gauti laikino atokvėpio paslaugą gali pateikti:
 • asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas;
 • artimasis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, nurodydamas priežastį, dėl kurios negali kreiptis vienas iš suaugusių šeimos narių;
 • Asmenys, dėl laikino atokvėpio paslaugos gavimo su raštišku prašymu (toliau – prašymas) tiesiogiai arba paštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos seniūniją pagal deklaruotą arba faktišką gyvenamąją vietą arba į Centrą, jei gyvena Kelmės mieste. Prašymas turi būti pateiktas užpildžius Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183  Dėl prašymo priedų užpildymo ir reikalingų dokumentų pateikimo asmenį (vieną iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėją, rūpintoją, ar kartu gyvenantį ir asmenį prižiūrintį artimąjį konsultuoja specialistai socialiniam darbui seniūnijoje arba socialinio darbo organizatoriai, socialiniai darbuotojai, nustatantys asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.
 •  Asmenys, teikdami prašymą gauti laikino atokvėpio paslaugą, pateikia šiuos dokumentus ar patvirtintas jų kopijas:
 • Tikslinės grupės asmens ir laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjo (vieno iš Tikslinės grupės artimųjų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar gimimo liudijimą) (asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, įsitikinus asmens tapatybe, grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, kopija nedaroma);
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymos kopiją;
 • įprastinę laisvos formos Tikslinės grupės asmens dienotvarkę, kurioje turi būti aprašytos jo įprastos dienos veiklos ir nurodytas jų laikas (valandos);
 • Prašymą ir kitus surinktus dokumentus socialiniai darbuotojai, suformavę asmens bylą, ją pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistams, atsakingiems už socialinių paslaugų organizavimą.
 • Asmens bylą su priimtu sprendimu ir įvertintu finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas skaičiavimu Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius perduoda laikino atokvėpio paslaugų teikėjui.
 • Gavęs sprendimą dėl pagalbos į namus (laikino atokvėpio paslaugos), socialinio darbo organizatorius ir (ar) socialinis darbuotojas sudaro Centro socialinio darbuotojo padėjėjui darbo grafiką, kurį patvirtinta Centro direktorius.

Mokėjimas už laikino atokvėpio paslaugą:

 • Teikiant laikino atokvėpio paslaugą vadovaujamasi Savivaldybės tarybos patvirtintomis socialinių paslaugų kainomis.
 • Tikslinės grupės asmenų mokėjimo už laikino atokvėpio paslaugą dydis ir tvarka nustatomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo VII skirsnio nuostatomis.
 • Jei Tikslinės grupės asmuo laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo metu gauna dienos socialinę globą ar kitas mokamas paslaugas, kurias teikiant užtikrinama jo priežiūra ar globa, valandos, praleistos teikiant dienos socialinės globos ar kitas anksčiau išvardytas paslaugas, neįskaičiuojamos nustatant mokesčio už laikino atokvėpio paslaugą dydį ir laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmę.

 

Socialinė pagalba auginančioms vaikus ir besilaukiančioms vaikų šeimoms

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A-635 „Dėl įgaliojimo suteikimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas“ ir 2018 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. A-893 „Dėl atvejo vadybos funkcijų vykdymo ir procesų koordinavimo Kelmės rajone“, Kelmės rajono socialinių paslaugų centras įgaliotas vykdyti atvejo vadybos funkcijas, koordinuoti atvejo vadybos procesus.

Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Atvejo vadybininkas – socialinis darbuotojas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, paskirtas savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimoms savivaldybėje, vadovo ar jo įgalioto asmens.

Centro atvejo vadybininkai:

Atvejo vadybą sudaro:

 • pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikių vertinimas (socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygiai, vaiko ir jo šeimos apsaugos faktoriai);
 • pagalbos plano sudarymas;
 • pagalbos plano įgyvendinimas;
 • šeimos stebėsena;
 • pagalbos plano peržiūrų organizavimas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/69139d402b0711ea8f0dfdc2b5879561

Paslaugos rūšis:

 • Socialinės priežiūros - socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos yra teikiamos siekiant stiprinti šeimų bendravimo gebėjimus ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.

Paslaugų gavėjai:

 • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,
 • socialinę riziką patiriančios kūdikių besilaukiančios šeimos.

 

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skyrimo tvarka

 • Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos skiriamos vaikus auginančioms ar jų besilaukiančioms šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, faktiškai gyvenančioms Kelmės rajone ir kurioms yra nustatytas socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų poreikis.
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui, tėvams ar pagalbą vaikams ir šeimoms organizuojančioms bei teikiančioms įstaigoms inicijavus atvejo vadybos procesą šeimai, Centro direktoriaus įsakymu yra skiriamas atvejo vadybininkas ir socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis. Jie kartu atlieka pagalbos vaikui ir (arba) šeimai poreikio vertinimą ir iki pirmo atvejo nagrinėjimo posėdžio surenka visą reikalingą informaciją apie vaiką ir jo šeimą.
 • Po atvejo nagrinėjimo posėdžio, jei nustatytas šeimos socialinių paslaugų poreikis, atvejo vadybininkas Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) teikia užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti.
 • Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, per teisės aktuose nustatytą terminą įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), suformuoja šeimos bylą ir pateikia Centrui, kurio direktorius priima sprendimą dėl socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skyrimo šeimai.
 • Kelmės rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašas

 

Mokėjimas už socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos teikiamos nemokamai.


 

Paslaugos rūšis:

 • transporto paslaugos organizavimas

Paslaugų gavėjai:

 • asmenys, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensavimo poreikis;
 • neįgalūs asmenys, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis
 • visuomeniniu ar individualiu transportu:
 • neįgalūs vaikai, turintys judėjimo funkcijų sutrikimų;
 • asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais (nustatyta 0-25 proc. darbingumo) ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimų;
 • asmenys, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (30-55 procentai darbingumo) ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimų;
 • asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimų;
 • asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimų;
 • Centro paslaugų gavėjai šeimos (asmenys) kurioms teikiamos socialinės įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, ir/ar taikoma atvejo vadyba, senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys
 • asmenys, kuriuos reikia parvežti į namus darbo valandomis iš VšĮ Kelmės ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus (kai nėra guldomi į ligoninę), pagal gydytojų pranešimą ar asmens prašymą;
 • Kiti asmenys – Kelmės rajono savivaldybės administracijos ar Centro direktoriaus sprendimu.

Transporto paslaugos skyrimo tvarka

Transporto paslaugos gali būti teikiamos vykti į (iš):

 • gydymo, reabilitacijos ir slaugos įstaigas;
 • gydytojų konsultacinę komisiją (GKK);
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius skyrius (NDNT);
 • stacionarias socialinės globos ir slaugos įstaigas;
 • Techninės pagalbos priemonių parvežimui, pristatymui neįgaliesiems bei pasiėmimui iš jų;
 • ugdymo ir mokymo centrus;
 • priklausomybės ligų centrus antialkoholinei terapijai.
 • rajono institucijas (šeimas kurioms teikiamos socialinės įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, ir/ar taikoma atvejo vadyba).

Dokumentai, reikalingi pateikti dėl transporto paslaugų gavimo:

 • Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto paslaugas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas pateikia Centrui Prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-157 redakcija), ir pateikia šiuos dokumentus:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje);
 • gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 • neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
 • darbingumo lygio nustatymo/ specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo/ specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;
 • dokumentą, įrodantį vykimo reikalingumą (siuntimą forma 027/a ar kt.);
 • pažymą (- as) apie asmens (šeimos) pajamas už tris praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio;
 • kiti dokumentai, įrodantys transporto paslaugos skyrimo būtinumą.
 • Centro paslaugų gavėjai nurodyti vykstantys Kelmės rajone, pateikia Prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, dokumentą, įrodantį vykimo reikalingumą (siuntimą forma 027/a ar kt.) ar Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo.

Mokėjimas už suteiktas transporto paslaugas

 • Transporto paslaugos teikiamos nemokamai:
 • Asmenims, jeigu vykstama į gydymo (iš gydymo), globos, slaugos įstaigas, rajono institucijas (PSC, pedagoginę - psichologinę tarnybą, seniūnijas) Kelmės rajono ribose, pagal pateiktą prašymą, nurodant vykimo priežastį.
 • asmenims teisės aktų nustatyta tvarka gaunantiems socialinę pašalpą,  išimtinais atvejais Centro direktoriaus sprendimu, atsižvelgiant į surašytą socialinio darbuotojo buities tyrimo aktą.
 • Asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už transporto paslaugas įvertinamos vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-72 (E) „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • Transporto paslaugos gavėjai, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį moka paslaugos kainą, nustatytą ir patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už transporto organizavimo paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų dvigubą dydį.
 • Transporto paslaugos gavėjams apmokėjimas skaičiuojamas pagal transporto priemonės spidometro rodmenis nuo Centro iki jo išlaipinimo vietos, skaičiuojant nuvykimą ir grįžimą nepriklausomai nuo to ar asmuo nuvyksta ir parvyksta, ar tik nuvyksta, ar tik parvyksta.
 • Transporto paslaugos kaina – 0,32 Eur  už vieną kilometrą. Asmenys moka už suteiktas  transporto paslaugas:

Mokėjimo dydis pagal 1 kilometro tarifą

                                         Vidutinės pajamos

2-3VRP

3-4 VRP

4 VRP ir daugiau

15 procentų

0,05 Eur

 

 

25 procentai

 

0,08 Eur

 

50 procentų

 

 

0,16 Eur

 • Asmeniui sutikus mokėti visą transporto paslaugos kainą, pažymos apie pajamas pateikti nereikia.

 

Paslaugos rūšis:

 • nemokamo maitinimo talonų skyrimas

Paslaugų gavėjai:

 • asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų ar  socialinės reabilitacijos įstaigų;
 • asmenys, neturintys teisės gauti socialinės pašalpos, kuriems dėl skurdo, benamystės reikalinga skubi pagalba;
 • asmenys, sergantys onkologinėmis ir kitomis ligomis, kurių pajamos vienam šeimos nariui kreipimosi metu neviršija 1,5 VRP.
 • kitais šiame tvarkos apraše nenumatytais atvejais, atsižvelgiant į šeimos ar vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, įrodančias  paramos būtinumą, ir remiantis buities tyrimo akte pateikta Centro socialinio darbo organizatoriaus ar seniūnijos specialisto socialiniam darbui išvada.

Nemokamo maitinimo talonų skyrimo tvarka

Rajono gyventojai, norintys gauti talonus, prašymus pateikia:

 • Centrui;
 • seniūnijų specialistui socialiniam darbui  pagal nuolatinę gyvenamąją vietą.

Prie prašymų pagal aplinkybes pridedami šie dokumentai:

 • pažymos apie asmens (šeimos) pajamas (per praėjusius 3 mėn.);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 • neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;
 • pažyma apie šeimos sudėtį;
 • pažyma iš įkalinimo įstaigos (apie paleidimą).
 • kiti dokumentai (medikų pažyma, kt.)

Talonų skyrimas:

 • Prašymus dėl talonų skyrimo (išskyrus asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų) svarsto Kelmės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos klausimams spręsti komisija (toliau – Komisija), atsižvelgdama į šį aprašą.
 • Komisija, išnagrinėjusi prašymus, nusprendžia, kiek talonų ir kuriam laikui asmeniui  (šeimai) skiriama, ir rekomendacijas pateikia Centro direktoriui, kuris savo sprendimu paskiria talonus konkretiems asmenims.
 • Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, skiriama 30 vienetų talonų  Centro direktoriaus sprendimu.

Talonų išdavimas ir realizavimas:

 • gyventojams paskirti talonai išduodami Centro direktoriaus sprendimu.
 • talonai registruojami Centro talonų išdavimo žurnale, kuriame už gautus talonus pasirašo gavėjai.
 • negalinčių pasiimti asmenų (dėl svarbių priežasčių) talonai gali būti išduodami globėjams, rūpintojams, ar kitiems gavėjo įgaliotiems asmenims.

 

Paslaugos rūšis

 • maitinimo organizavimas

Paslaugų gavėjai:

 • Maitinimas skiriamas, įvertinus asmens (šeimos nario) gaunamas vidutines 3 mėnesių pajamas, apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu.
 • Maitinimas iki 12 mėnesių per metus skiriamas asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (gaunančiai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, arba asmenims, kurie visai neturi pajamų ir kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:
 • senyvo amžiaus, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patyrę asmenys ir  jų šeimos;
 • asmenys, grįžę iš įkalinimo ar socialinės reabilitacijos įstaigų;
 • kiti asmenys, atsidūrę sunkioje materialinėje padėtyje.

Maitinimo paslaugos organizavimo tvarka

 • Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Kelmės rajone (neturintiems gyvenamosios vietos – įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Kelmės rajono savivaldybėje) ir pageidaujantys gauti maitinimą, kreipiasi į Centrą ir priklausomai nuo aplinkybių, teikia:
 • užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro SP-8 forma), nurodydamas gaunamas pajamas per 3 paskutinius mėnesius;
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, arba laikiną piliečio pažymėjimą;
 • pagal būtinumą – kitus dokumentus, patikslinančius nemokamo maitinimo skyrimo tikslingumą.
 • Nemokamas maitinimas asmenims teikiamas darbo dienomis, iki 5 kartų per savaitę, vieną kartą per dieną.
 • Kelmės rajono savivaldybės taryba nustato lėšų dydį, skirtą vieno asmens per dieną nemokamam maitinimui organizuoti.
 • Centro socialinio darbo organizatorius, vadovaudamasis Centro direktoriaus įsakymu dėl maitinimo paslaugų skyrimo, sudaro asmenų, kuriems paskirtas maitinamas, vardinius sąrašus, kuriuose kiekvienas asmuo, gavęs paslaugą, pasirašo.
 • Asmenims suteikiama galimybė paruoštą maistą išsinešti higienos reikalavimus atitinkančiuose induose.
 • Gaunančiam maitinimo paslaugą asmeniui paslauga nepasinaudojus, grynieji pinigai neišmokami.

 

Paslaugos rūšis:

 • aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Paslaugų gavėjai:

 • techninės pagalbos priemonės išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems savo gyvenamą vietą Kelmės rajone.      
 • asmuo norėdamas įsigyti techninės pagalbos priemonę (TPP) turi  pateikti šiuos dokumentus:
 • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašas galioja  12 mėnesių;
 • asmens  tapatybę   patvirtinantį   dokumentą/ leidimą   nuolat  gyventi  Lietuvos Respublikoje(taikoma tik užsieniečiams);
 • dokumentą,  patvirtinantį  asmens  gyvenamąją  vietą  (pažymą apie  gyvenamosios  vietosdeklaraciją);
 • neįgalumo  pažymėjimą;  specialiųjų   poreikių  (priežiūros/slaugos)  nustatymo pažymą; pensijos gavėjo pažymėjimą;
 • norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, staliuką prie lovos būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba specialiosios nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.
 • gyvenamosios vietos deklaraciją reikia pateikti, jei asmens duomenų nėra SPIS (Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje).

 Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

 • Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Jos skirtos tam, kad padėtų išvengti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai
 • Daugiau informacijos rasite:  http://www.tpnc.lt

 

Mokėjimas už technines pagalbos priemones

 • Nuo 2017 m. sausio 2 dienos įsigaliojus įsakymo „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui 2017 m. sausio 2 d. Nr. A1-1, keičiasi mokamų techninės pagalbos priemonių kainos.

    Judėjimo TPP

Įmokos už įsigytas TPP

EUR

Už pakartotinai išduodamą TPP

Automatiškai reguliuojama lova

72

35

Rankomis reguliuojama lova

43

20

Naktipuodžio kėdutė

6

3

Vaikštynė su staliuku

9

5

*Įmoka yra vienkartinė, kuri sumokama išduodant techninę pagalbos priemonę.

Grąžinus lovą praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo išdavimo datos grąžinama dalis įmokos

TPP buvo gauta

Nauja

Naudota

Automatiškai reguliuojama lova

29

15

Rankomis reguliuojama lova

15

8

 • Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai, rūpintojai per 30 dienų turi grąžinti techninės pagalbos priemones į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą.


Paslaugos rūšis:

 • laikinas apnakvindinimas

Paslaugų gavėjai:

 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,
 • senyvo amžiaus asmenys,
 • socialinę riziką patiriančios šeimos.

Laikino apnakvindinimo tvarkos aprašas

 • Asmuo pageidaujantis gauti laikino apnakvindinimo paslaugą, ar kai yra pristatomas Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų, per dvi paras pateikia Centrui  Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-157 redakcija), ir pateikia šiuos dokumentus:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje);
 • gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 • neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą.
 • Socialinio darbo organizatorius priima prašymą (SP-8) su anksčiau nurodytais dokumentais, jį registruoja ir teikia priimti sprendimą Centro direktoriui.
 • Laikino apnakvindinimo paslauga asmeniui suteikiama 1 kartą, ne ilgiau kaip 7 paroms. Esant būtinumui tokiam laikotarpiui kai asmeniui nebelieka grėsmės jo sveikatai ar gyvybei.
 • Laikino apnakvindinimo paslaugos suteikiamos adresu: Plento g. 25, Paprūdžių k., Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav., laikino apnakvindinimo  konteineriniame namelyje.

Mokėjimas už laikino apnakvindinimo paslaugas

Laikinas apnakvindinimas teikiamos nemokamai.


Vaikų dienos centras „Parama“

Paslaugų rūšys:

 • Vaikų dienos socialinė priežiūra;

Paslaugų gavėjai:

 • socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų;
 • vaikai iš nepasiturinčių šeimų;
 • vaikai, turintys mokymosi, emocijų ar elgesio sunkumų;
 • kiti vaikai.

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos teikimo vieta

 • Vaikų dienos centras „Parama“ yra įsikūręs adresu: Nėries g. 14, Kelmėje.

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos skyrimo tvarka

Dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Vaikų dienos centro ,,Parama” socialinį darbuotoją ir pateikia:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (SP-8 forma) ir prašyme-paraiškoje nurodo, kokios socialinės priežiūros paslaugos reikia ir kokioje akredituotoje įstaigoje asmuo pageidauja gauti socialinės priežiūros paslaugas.
 • Jei akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos poreikis nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su prašymu-paraiška vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą ar atvejo vadybininkas, ar socialinis darbuotojas darbui su šeima pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją.
 • Pareiškėjo socialinis darbuotojas arba socialinis pedagogas, priėmęs prašymą-paraišką, nustato socialinės priežiūros paslaugų poreikį vadovaudamasis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
 • Pareiškėjas asmenų prašymus ir socialinių paslaugų poreikio vertinimus, susegtus į atskirus segtuvus kiekvienam paslaugos gavėjui, pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui, kuris iš SPIS paima Šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenų socialinei paramai gauti formą SP-1 ir Duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formą SP-2. Per 10 darbo dienų nuo bylų gavimo dienos parengia sprendimus teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas prašyme-paraiškoje nurodytoje įstaigoje ir pateikia pasirašyti Socialinės paramos skyriaus vedėjui. Jei asmens prašyme-paraiškoje nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, asmeniui pasiūloma akredituotas socialinės priežiūros paslaugas teikti kitoje įstaigoje.
 • Priimti sprendimai ir asmens bylos teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas per 3 darbo dienas pateikiami akredituotai įstaigai. Įstaiga, gavusi sprendimą, sudaro akredituotos socialinės priežiūros paslaugos teikimo sutartį tarp įstaigos ir paslaugos gavėjo ar jo atstovų pagal įstatymą.
 • Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos pradedamos teikti ne anksčiau kaip nuo sprendimo priėmimo dienos.
 • Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, Socialinės paramos skyrius gali priimti sprendimą dėl akredituotų socialinės priežiūros paslaugų skyrimo, nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) akredituotas socialinės priežiūros paslaugas.

Mokėjimas už teikiamas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikams, lankantiems vaikų dienos centrą „Parama“ yra nemokamos.


Grupinio gyvenimo namai

Paslaugų rūšys:

 • socialinė (trumpalaikė, ilgalaikė) globa;

Paslaugų gavėjai:

 • senyvo amžiaus asmenys su negalia;
 • suaugę asmenys su negalia;

Trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos teikimo vieta

 • Grupinio gyvenimo namai yra įsikūręs adresu: Plento g. 25, Paprūdžių k., Kelmės apyl. sen., Kelmės r.

Trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos skyrimo tvarka:

 • Trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos Grupinio gyvenimo namuose (toliau – GGN) skiriamos Kelmės rajone gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su proto ir psichikos negalia, kurių fizinis savarankiškumas nustatytas ne mažesnis, kaip iš dalies savarankiškas.
 • Asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) norintis gauti paslaugas Centro Grupinio gyvenimo namuose raštu turi kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją (Kelmės miesto gyventojai turi kreiptis į Centrą).
 • Centro socialinio darbo organizatorius ar seniūnijos specialistas socialiniam darbuotojui per teisės aktuose nustatytą terminą įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), suformuoja asmens bylą, kurią pateikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius).
 • Gavus asmens bylą, kurią suformuoja seniūnijų specialistai socialiniam darbui ar Centro socialinio darbo organizatorius, ir priėmus sprendimą dėl trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos skyrimo, Socialinės paramos skyriaus darbuotojas sprendimo elektroninio dokumento nuorašą įsega į asmens bylą, apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas informuojamas asmuo ar jį atstovaujantis asmuo jų nurodytu pranešimo būdu.
 • Tais atvejais, kai  GGN, kuriuose asmeniui paskirta trumpalaikė (ilgalaikė) socialinė globa, negali teikti paslaugos dėl vietų trūkumo, asmuo įrašomas į eilę. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę trumpalaikei (ilgalaikei) socialinei globai gauti. Asmenų eilė socialinėms paslaugoms gauti GGN, sudaroma pagal sprendimo skirti socialinės globos paslaugą priėmimo datą. Tais atvejais, kai sprendimai priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama į jų prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą. Pirmesniu numeriu į eilę įrašomas asmuo, kurio prašymas-paraiška paslaugoms gauti pateiktas ankstesne data.
 • Atsiradus laisvai vietai trumpalaikei (ilgalaikei) socialinei globai teikti, socialinės paramos skyriaus specialistas, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą, informuoja asmenį apie esamą galimybę gauti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą GGN, rengia dokumentus, reikalingus apgyvendinti asmenį GGN.
 • Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti  GGN ir susipažinti su įstaigos teikiamomis paslaugomis.
 • Į GGN priimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, nėra ūmios psichozės būsenos. Apgyvendinant asmenį turi būti pateiktas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo GGN negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai. 
 • Prieš pradedant teikti asmeniui socialinės globos paslaugas, vadovaujantis aktualių valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų nuostatomis, turi būti atliktas profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai nustatyti.

Mokėjimas už teikiamas trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugas:

 • Mokėjimo už trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. Mokėjimo už trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų.
 • Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą padengti.
 • Jeigu suaugusio asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
 • Asmenys, laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išvykę iš trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą teikiančių GGN, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio. Už tris pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinama.

Paslaugų rūšys:

 • Bendrosios socialinės paslaugos – socialinės integracijos antrojo etapo įgyvendinimas

Paslaugų gavėjai:

 • Iš pataisos įstaigų paleidžiami (paleisti) asmenys

Bendrųjų socialinių paslaugų (socialinės integracijos antrojo etapo įgyvendinimo) teikimo tvarka:

 • Bendrosios socialinės paslaugos (socialinės integracijos antrojo etapo įgyvendinimas) teikiamos iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims.
 • Centro paskirtas atsakingas socialinis darbuotojas likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki terminuotą laisvės atėmimo bausmę atliekančio nuteistojo galimo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos (jei lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos negalimas, - iki jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės pabaigos), gauna pranešimo kopiją iš Savivaldybės administracijos apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos).
 • Centro  paskirtas atsakingas socialinis darbuotojas, asmeniui dar esant pataisos įstaigoje, bendradarbiauja su pataisos įstaigos socialiniu darbuotoju, jei asmuo iš pataisos įstaigos paleidžiamas lygtinai – su probacijos tarnyba. Bendradarbiaujant suderinamas socialinės integracijos antrojo etapo priemonių įgyvendinimas.
 • Iš pataisos įstaigos jau paleistam asmeniui, atsižvelgiant į sudarytą asmeninius ir socialinius poreikius atitinkantį socialinės integracijos planą, Centro paskirtas atsakingas socialinis darbuotojas:
  • Teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei kitas bendrąsias socialines paslaugas;
  • Padeda spręsti sveikatos, įdarbinimo, gyvenamosios vietos, įsiskolinimų ir kitas socialines, teisines ir psichologines problemas;
  • Teikia informaciją ir tarpininkauja dėl piniginės socialinės paramos, kitų socialinių paslaugų ir kitos tikslinės pagalbos gavimo;
  • Teikia palydimąją paslaugą;

Mokėjimas už teikiamas bendrąsias socialines paslaugas (socialinės integracijos antrąjį etapą):

 • Bendrosios socialinės paslaugos tikslinei grupei teikiamos nemokamai.

 

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų kontaktai
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: